Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 51179Ruimtelijke plannenVoornemen voorbereiding bestemmingsplan Citroëngebouwen Stadionplein

Logo Amsterdam

Het dagelijks bestuur van bestuurscommissie Zuid van de gemeente Amsterdam maakt ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan Citroëngebouwen Stadionplein voor te bereiden. Het plangebied heeft globaal betrekking op het noordelijk Citroëngebouw op het adres Stadionplein 22-22a en het zuidelijk Citroëngebouw op het adres Stadionplein 26-30. Dit in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voorziet deze gronden, conform de verleende omgevingsvergunningen, van een actueel planologisch kader.

Aangezien het bestemmingsplan aansluit bij de eerder verleende omgevingsvergunningen waarover voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden en belanghebbende in de gelegenheid zijn gesteld eventuele bezwaren kenbaar te maken, is besloten in dit stadium van de procedure af te zien van het ter inzage leggen van de stukken en het bieden van gelegenheid tot het naar voren brengen van een reactie.

Tevens is besloten om af te zien van de mogelijkheid om een onafhankelijke instantie in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het voornemen.

In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment wordt de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen geboden. Te zijner tijd wordt dat bekend gemaakt.

Amsterdam, 6 september 2017

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

S.T. Capel

Voorzitter

M.F. Smeels

Stadsdeelsecretaris