Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling Zonnepark Vlagtwedde B.V., Ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

overwegende:

 • dat PowerField B.V. (hierna: Powerfield) het voornemen heeft zonnepark Vlagtwedde B.V. te realiseren, een zonnepark in de provincie Groningen van ten minste 100 MWp;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 9b aanhef en eerste lid, onder b Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich meebrengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (hierna: EZ) en van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZ worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister van EZ, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van zonnepak Vlagtwedde B.V. benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat het zonnepark in beginsel aansluit bij het provinciale beleid en past binnen de regels omtrent zonneparken in de Omgevingsverordening van de provincie Groningen en de gemeente Vlagtwedde voornemens is de omgevingsvergunning te verlenen;

 • dat er overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, Powerfield mij bij brief van 26 juni 2017 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat vervolgens de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Groningen en de gemeente Vlagtwedde – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de gemeente Vlagtwedde mij bij brief van 28 juni 2017 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de provincie Groningen bij brief van 18 juli 2017 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op artikel 9b, vierde lid, onder a;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3:35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op zonnepark Vlagtwedde B.V.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: V.G. Pieterman plaatsvervangend directeur directie Energie en Omgeving

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven