Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GrootegastStaatscourant 2017, 50628Ruimtelijke plannen



Ontwerp “Bestemmingsplan Niekerk en Oldekerk Partiële herziening bijgebouwenregeling en locatie Matsloot”

Logo Grootegast

 

Burgemeester en wethouders van Grootegast maken bekend dat ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van dinsdag 5 september 2017 voor een periode van zes weken (tot en met maandag 16 oktober 2017) voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage ligt bij het Klanten Contact Centrum (KCC):

Het ontwerp “Bestemmingsplan Niekerk en Oldekerk Partiële herziening bijgebouwenregeling en locatie Matsloot” , alsmede de daarop betrekking hebbende stukken.

 

In de partiële herziening wordt het bestemmingsplan Niekerk en Oldekerk 2016 op een tweetal punten herzien; de bijgebouwenregeling en de voorgevellijn van enkele woonpercelen aan de Matsloot worden aangepast.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan is in digitale vorm te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0015.BPNO17BEHE1-OW01 .

De digitale bestanden van het bestemmingsplan hebben wij beschikbaar gesteld op: http://gatekeeper.leek.nl/grootegast/plannen/ 

Omgang reacties

Binnen de gestelde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Grootegast, Postbus 46, 9860 AA Grootegast, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Niekerk en Oldekerk Partiële herziening bijgebouwenregeling en locatie Matsloot”, of naar het e-mailadres ruimtelijkeplannen@grootegast.nl. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak naar voren worden gebracht.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Grootegast op telefoonnummer 14 0594.