Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2017, 5051Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ter inzage

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2017” ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan betreft een partiele herziening en regelt de volgende ontwikkelingen op de volgende locaties in het buitengebied:

 • 1.

  De Bleek ong. in De Mortel Realisatie Ruimte voor Ruimte bouwkavel

 • 2.

  Boekelseweg 14 in Gemert Vergroting bestemmingsvlak ten behoeve van

  vollegrondsteeltbedrijf

 • 3.

  Daalhorst 38 in Gemert Herontwikkeling VAB-locatie

 • 4.

  Egelmeer 26-28 in Milheeze Wijziging bestemmingsvlak van twee-aan-een

  bouwkavel naar twee vrijstaande kavels

 • 5.

  Kruisberglaan 17 in De Rips Bestemmen tweede woning

 • 6.

  Paradijs 49 in Elsendorp Vergroting bestemmingsvlak ten behoeve

  bouw rundveestal

 • 7.

  Zand 9 in Bakel Splitsing boerderij met verruimde regels

  bijbehorende bouwwerken

 • 8.

  Zand 1 in Bakel Herontwikkeling VAB-locatie

Stukken inzien

De ontwerpbestemmingsplannen liggen met ingang van 30 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt deze plannen ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen

Iedereen heeft de gelegenheid binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via de website.

Gemert, 27 januari 2017