Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestervoortStaatscourant 2017, 5044Ruimtelijke plannenBekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Beekenoord 2016', gemeente Westervoort

Logo Westervoort

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

 

In zijn vergadering van 12 december 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Beekenoord 2016’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan, zoals dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen.

 

De wijzigingen hebben betrekking op:

 • Het verlagen van de maximale bouwhoogte van een nog te realiseren gebouw binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ van 12 naar 10 meter;

 • Centrale gedeelte van het plangebied met de bestemming ‘Woongebied - WG’:

  • -

   op de verbeelding in het rechter, oostelijk gelegen, bestemmingsvlak ‘Woongebied - WG’ het getal van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ in het linker, westelijk gelegen, bouwvlak van 6 wijzigen in 5 en

  • -

   het rechter, oostelijk gelegen, bestemmingsvlak ‘Woongebied - WG’ aan de zuidzijde naar evenredigheid en naar analogie van het andere bestemmingsvlak verkleinen en hiervoor in de plaats de bestemming ‘Groen’ opnemen;

 • Westelijke deel van de zone langs de Noordelijke Parallelweg met de bestemming ‘Woongebied - WG’:

  • -

   op de verbeelding het getal van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ van 7 wijzigen in 8.

In zijn besluit heeft de raad bepaald dat voor het bestemmingsplan ‘Beekenoord 2016’ geen exploitatieplan volgens de Wet en het Besluit ruimtelijke ordening behoeft te worden vastgesteld.

 

De inhoud van het bestemmingsplan ‘Beekenoord 2016’

Het bestemmingsplan ‘Beekenoord 2016’ is bedoeld om enerzijds meer flexibiliteit in het woningbouwprogramma te brengen en anderzijds om de bestaande situaties vast te leggen. Het plan voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Bestemmingen zijn niet gewijzigd behalve een andersoortige bestemming die volgens de wettelijk voorgeschreven standaard geldt. Het aantal woningen in het plangebied neemt af. Bij het bestemmingsplan behoort een aantal bijlagen. Onder meer zijn dat een:

 • akoestisch onderzoek met twee aanvullingen/memo’s;

 • aanvulling op het beeldkwaliteitsplan;

 • quick scan Flora en fauna;

 • reactienota vooroverleg;

 • commentaarnota op de zienswijzen.

 

Procedure beroep en voorlopige voorziening bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 januari tot en met 8 maart 2017 (zes weken) voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. Het kan alleen na het maken van een afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via de website www.westervoort.nl of telefonisch: (026) 317 99 11.

U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.westervoort.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl met het planidentificatienummer NL.IMRO.0293.BPBEEK2015001-0003.

Binnen de termijn van ter inzage ligging is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

 • hen, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;

 • belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan;

 • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

U dient het beroepschrift in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

 

De Wet geluidhinder; beroep en voorlopige voorziening

Bij besluit van 30 augustus 2016 zijn voor een aantal woningen in het gebied van het bestemmingsplan ‘Beekenoord 2016’ (opnieuw) hogere grenswaarden volgens de Wet en het Besluit geluidhinder vastgesteld. Op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder valt de mogelijkheid voor het instellen van beroep tegen dat hogere waarden besluit samen met de beroepsmogelijkheid tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

 

Een belanghebbende kan op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer binnen zes weken, na de datum van de bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan apart een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van die afdeling worden gevraagd.

 

Afwijkende termijn

Deze bekendmaking vindt later plaats dan gebruikelijk is na het nemen van het raadsbesluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. Dat komt omdat bij de vaststelling wijzigingen zijn aangebracht.

 

Toepasselijkheid van de Crisis- en herstel wet

De raad heeft in zijn vaststellingsbesluit over het bestemmingsplan ‘Beekenoord 2016’ bepaald dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit houdt in dat:

 • een belanghebbende in het beroepschrift aan moet geven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het vaststellingsbesluit; 

 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;

 • na afloop van de termijn van zes weken er geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd;

 • in het beroepschrift vermeld moet worden dat de Crisis en -herstelwet van toepassing is.