Omgevingsvergunning verleendZuiderend 74 Drachten Smallingerland

Logo Smallingerland

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor de verbouw van een woning op de locatie Zuiderend 74 in Drachten.

Bekijken

De beschikking met bijhorende stukken zijn in te zien:

  • in het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag tot 18.30 uur.

  • op de gemeentelijke website www.smallingerland.nl/bestemmingsplannen-nu-ter-inzage.

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.0090.OV2016BGB053-0401.

Reageren

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u tijdens de beroepstermijn van vrijdag 27 januari tot en met donderdag 10 maart 2017 een beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor de behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd.

U kunt alleen beroep instellen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tijdig een zienswijze in te brengen.

In werking treden

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is afgelopen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van deze beschikking niet. Heeft u er veel belang bij dat deze beschikking niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van rechtbank Noord-Nederland. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Naar boven