Kennisgeving Viking Link: Elektriciteitsverbinding tussen Engeland en Denemarken, Ministerie van Economische Zaken

Vaststelling van de benodigde onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER)

Het voornemen van Viking Link

Met een kennisgeving op donderdag 1 september 2016 heeft de Minister van Economische Zaken u geïnformeerd over het voornemen tot het project Viking Link. NationalGrid en Energinet.dk, respectievelijk de Engelse en de Deense netbeheerder, willen tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen. De beoogde kabelroute loopt door een deel van de Nederlandse Noordzee. Voor dit project wordt een MER opgesteld.

Besluitvorming

Op de besluitvorming over Viking Link zijn Europese regelgeving en de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat de benodigde vergunningen en ontheffingen worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken coördineert de procedure.

Milieueffectrapportage

Met een MER worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Omdat uit de voortoets en de verslechteringstoets naar voren is gekomen dat er geen significant negatieve effecten zijn voor de Natura 2000-gebieden zal het MER geen passende beoordeling bevatten.

Welke informatie is nodig voor de milieueffectrapportage?

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben in een zogenaamde concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) aangegeven welk milieuonderzoek zou moeten worden uitgevoerd voor het MER en hoe dit in het MER moet worden opgenomen. Deze concept-NRD heeft ter inzage gelegen van 2 september tot en met 13 oktober 2016.

Iedereen heeft in die periode een zienswijze kunnen indienen op de concept-NRD. Er zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 2 zienswijzen ontvangen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 20 september 2016 een advies uitgebracht op de concept-NRD.

Vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Mede op basis van de ingediende zienswijzen, reacties van betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de Minister op 24 januari 2017 de definitieve NRD vastgesteld. Hiermee is aangegeven welk milieuonderzoek zal worden uitgevoerd voor dit MER.

Waar kunt u de NRD inzien?

U kunt de definitieve NRD inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de tracékeuze voorbereid. Het MER is ook onderbouwing voor de ontwerpbesluiten. Het MER zal samen met de ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Naar boven