Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2017, 50112OverigKennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpvergunning

Logo Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor:

Omschrijving :Revisievergunning en maatwerkbesluit lozen hemelwater

Aanvrager :Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V.

Locatie :Pontonweg 10 in Almere

Ter inzage

Het ontwerpbesluit is vanaf 7 september 2017 digitaal in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende stukken voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Ook kunt u op deze manier een afspraak maken om de stukken in te zien.Daarnaast zijn het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende stukken voor iedereen van 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017 in te zien in het gemeentehuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1 in Almere. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de website www.almere.nl of via telefoonnummer 14036.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8202 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en verder ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de OFGV via telefoonnummer: 088 - 63 33 000.Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Vragen


Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: HZ_WABO-66802