Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BAR-organisatieStaatscourant 2017, 5010VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo BAR-organisatie t.a.v. Dhr. Nederlof

Ver vangen van kruising Breslau , Bremen, Hamburg en Bergen, door rotonde in te instellen en het aanpassen van de voorrangssituatie op de toe leidende wegen.

Besluitnummer: 2017-08

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op

overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De genoemde wegen zijn eigendom en in beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Eerder genomen verkeersbesluiten welke in conflict zijn met dit verkeersbesluit komen te vervallen.

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het bordenboek (VNVF);

 • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Om een betere verbinding te krijgen tussen Carnisselande en het centrum van Barendrecht heeft de gemeenteraad in 2016 besloten tot het openstellen van de Harmonielaan voor al het verkeer. Tot nu toe was de Harmonielaan alleen opengesteld voor vergunninghouders en afgesloten middels een zogenaamde blocker. Door de openstelling neemt de hoeveelheid verkeer op de toe leidende wegen toe. Op basis van onderzoek met het regionale verkeersmodel RVMK voor 2030 blijkt dat de kruising Breslau, Bremen, Hamburg en Bergen de toename van verkeer niet meer kan verwerken.

Het gevolg is dat de wachttijden op de genoemde kruising onacceptabel lang worden, waardoor filevorming ontstaat en dat de verkeersveiligheid voor o.a. fietsverkeer niet meer gegarandeerd kan worden. Uit verder onderzoek is gebleken dat het verkeer op een acceptabele en veilige manier afgewikkeld kan worden door aanleg van een rotonde. Uit oogpunt van verkeersveiligheid en een goede verkeersdoorstroming is door het bestuur van de gemeente Barendrecht besloten de bestaande kruising om te vormen tot een rotonde.

Om de doorstroming te garanderen is het noodzakelijk om naast de nieuw aan te leggen rotonde ook de voorrang te regelen op de kruising Riga, Bergen en Gdansk. De voorrangssituatie zorgt er voor dat verkeer van en naar de Carnisser Baan op juiste wijze kan doorstromen.

Bij de ontwikkeling en planvorming zijn belanghebbende uit de directe omgeving betrokken geweest en is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van omliggende bedrijven door:

 • -

  een extra aansluiting op de rotonde te creëren in twee richtingen van de Bremen;

 • -

  het aansluiten van ontsluitingen van bedrijven aan de Bergen, Breslau;

 • -

  plaatsing van een geluidsscherm Gdansk;

 • -

  attentie verhogende verlichting voor uitruk ambulance.

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot:

het vervangen van de kruising Breslau, Bremen, Hamburg en Bergen door het aanleggen van een rotonde, het instellen van voorrang op kruising Riga, Bergen en Gdansk en het aanpassen van de voorrangssituatie op de toe leidende wegendoor;

 • 1.

  alle vorige verkeersbesluiten die zijn genomen ten behoeve van de kruising Breslau, Bremen, Hamburg en Bergen en de kruising Riga, Bergen en Gdansk op het moment van onherroepelijk worden van dit besluit, te laten vervallen,

 • 2.

  de bestaande kruising Breslau, Bremen, Hamburg en Bergen om te vormen tot een rotonde,

 • 3.

  de Breslau aan te wijzen tot voorrangsweg waarbij alle aansluitende wegen voorrang dienen te verlenen, door de aanleg van een uitritconstructie bij iedere kruising,

 • 4.

  het instellen van een in twee richtingen bereden (brom)fietspad aan de Breslau, door het plaatsen van de verkeersborden conform model G12a met onderborden OB505 en OB50OB04, van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met bijbehorende verkeerstekens, haaientanden en blokmarkering,

 • 5.

  het instellen van een vrachtwagenverbod en een geslotenverklaring voor voertuigen hoger dan 3,80 m op de Breslau in de richting het viaduct met de A29, door het plaatsen van het verkeersbord conform model C7 en C19 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

 • 6.

  het aanwijzen van twee bushaltes op de Breslau ter plaatse van de aan te leggen bushaltevoorzieningen, door het plaatsen van het verkeersbord conform model L3van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

 • 7.

  tot het instellen van een verplichte rijrichting (rechtsaf), komende vanaf Breslau, Hamburg en Bergen door het plaatsen van de verkeersborden conform model D02van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

 • 8.

  het instellen van een verplichte rijrichting (rotonde) met de bebording op het middeneiland van de te realiseren rotonde, conform model D01met onderbord OB54van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

 • 9.

  het instellen van een voorrangsregeling komende vanaf Breslau, Bremen, Hamburg en Bergen, door het plaatsen van het verkeersbord conform model B06met onderbord OB50OB04van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met bijbehorende verkeerstekens: haaientanden,

 • 10.

  het aanleggen van voetgangersoversteekplaatsen op de Breslau, Bremen, Hamburg en Bergen, door het aanbrengen van zebra markeringen en informatiebord L02 conform Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

 • 11.

  het instellen van een in twee richtingen bereden (brom)fietspad parallel aan de rotonde, door het plaatsen van de verkeersborden conform model G12a met onderborden OB505 en van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met bijbehorende verkeerstekens: haaientanden, blokmarkering,

 • 12.

  om de Bergen aan te wijzen tot voorrangsweg waarbij alle aansluitende wegen voorrang dienen te verlenen, door de aanleg van een uitritconstructie bij iedere kruising,

 • 13.

  het instellen van een in twee richtingen bereden (brom)fietspad aan de Bergen, door het plaatsen van de verkeersborden conform model G12a met onderborden OB505 en OB50OB04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met bijbehorende verkeerstekens: haaientanden, blokmarkering.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregelen.

Voorts:

 • de verkeersmaatregelen tevens vast te hebben gelegd op bijbehorende tekening B-VP-12-001 d.d. 23-8-2016;

 • deze tekening als bijlage bij dit besluit is gewaarmerkt;

 • Eerder genomen verkeersbesluiten welke in conflict zijn met dit besluit komen na het onherroepelijk worden van dit besluit te vervallen.

 • overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 • overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend,

 • overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht, 23 januari 2017.

Namens dezen,

 

 

Mevrouw E. den Outer

Domeindirecteur Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen deze beslissing kan door belanghebbenden in de periode van zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt  een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan, na of gelijktijdig met het indienen van bezwaar, de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.