Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 5007VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT Bromfiets op de Rijbaan 2017

Logo Heerhugowaard

INT17-0419

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, is het gewenst om op de Krusemanlaan, de Westtangent, de Zuidtangent en de Broekerweg de bromfiets voortaan over de rijbaan te laten rijden in plaats van op het brom-/fietspad.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • 1.

  De volgende fietspaden worden gewijzigd van brom-/fietspaden (G12a) naar verplichte fietspaden(G11). De bromfiets moet als gevolg van deze wijziging voortaan over de rijbaan gaan rijden.

  • 1.

   De fietspaden aan weerszijden van de Krusemanlaan, tussen de komgrens en de Middenweg

  • 2.

   De fietspaden aan weerszijden van de Westtangent, tussen de Middenweg en de Jupiterlaan

  • 3.

   Het fietspad langs de Westtangent, tussen de Jupiterlaan en de aansluiting nabij de HAL-verbinding (onderdoorgang onder de Westtangent, nabij de N242)

  • 4.

   De fietspaden aan weerszijden van de Zuidtangent, tussen de rotonde Parelhof en de kruising met de Gildestraat/Industriestraat. Hierbij blijft het brom-/fietspad langs de Zuidtangent tussen de Industriestraat / Gildestraat en de rotonde Broekerweg - Zuijder Vlaerdinge bestaan. Bromfietsers blijven dus onder de N242 door gaan.

  • 5.

   Het fietspad langs de Broekerweg, tussen de gemeentegrens en de rotonde Zuijder Vlaerdinge. In samenwerking met de gemeente Langedijk wordt ook het aansluitende tracé geschikt gemaakt voor bromfietsers op de rijbaan.

 • 2.

  Op de Krusemanlaan is een doorsteek noodzakelijk om de fietser in oostelijke richting van de rijbaan weer terug naar het fietspad te begeleiden

 • 3.

  Op de rotonde Broekerweg - Zuijder Vlaerdinge moet een doorsteek worden gerealiseerd om de bromfietser onder de N242 te laten rijden.

 • 4.

  Op de rotonde Oosttangent-Krusemanlaan moet verbodsbord C13 verwijderd worden. Bromfietsers mogen op dat punt hun weg over de rijbaan vervolgen

 • 5.

  Op de volgende locaties moeten doorsteken worden verwijderd.  Hierbij worden ook de informatieve borden D103(Bromfietsers naar fiets-/bromfietspad) en D104(Bromfietsers naar de rijbaan) verwijderd:

  • 1.

   Voor de rotonde Middenweg-Krusemanlaan-Westtangent (op de Middenweg).

  • 2.

   Op de kruising Safier-G.Rietveldweg.

  • 3.

   Op de rotonde Zuidtangent-Parelhof-Dirk Camphuysensstraat wordt de doorsteek richting de Westtangent verwijderd en richting Middenwaard het bord D104(Bromfietsers naar de rijbaan.)

 • 6.

  De Westtangent, tussen de Reuzenpandasingel/ Abe Bonnemaweg en de N242, wordt doormiddel van bord C13 (Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor) gesloten voor bromfietsers. Voor de kruising zal voor bromfietser de verplichte rijrichting aangegeven met de borden D7 (komende vanaf de Westtangent), D6r (komend vanaf de Reuzenpandasingel) en D6l (komend vanaf de Abe Bonnemaweg). Deze borden worden aan beide zijden van de weg geplaatst en op enkele tientallen meters voor de kruising voorzien van een vooraankondiging. Ook op de borden L4 wordt doormiddel van miniatuurversie van bord C13 de verboden richtingen aangegeven.

Met het bovenstaande wordt beoogd de bromfiets over de rijbaan te laten rijden, zoals gebruikelijk is binnen de bebouwde kom in Nederland. De fietspaden langs deze wegen zijn smal. Als de bromfiets op de rijbaan rijdt neemt het ongevalrisico tussen bromfiets en fietsverkeer en tussen bromfiets en autoverkeer af (met name bij kruisingen). Het snelheidsverschil tussen de auto en de bromfiets is kleiner (50 km/u versus 45 km/u) dan het verschil tussen de fiets en de bromfiets (18 km/u versus 45 km/u). Zelfs op het wegvak Westtangent, tussen de Zuidtangent en de Reuzenpandasingel, waar het autoverkeer gemiddeld wat harder rijdt dan 50 km/u is het snelheidsverschil relatief klein. Op dit wegvak kan de bromfiets overigens, bij een gebrek aan tegemoetkomend verkeer en de aanwezigheid van 2 rijstroken per richting veilig gepasseerd worden. Met deze maatregelen wordt de bromfiets minder vaak van en naar de rijbaan geleid en ontstaat er een eenduidige beleid ten aanzien van de bromfietser in Heerhugowaard. Op alle andere wegen met maximumsnelheid 50 km/u rijdt de bromfiets immers al jaren op de rijbaan. Uitgebreide motivatie en onderbouwing voor het verhuizen van de bromfiets naar de rijbaan is te vinden in de bijlage (Bij16-536)

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord. In dit geval is overleg gevoerd met buurgemeente Langedijk en met de beheerder van provinciale weg N242.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.

 

Belangenafweging (Awb-procedure)

Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de bromfiets op de volgende wegvakken over de rijbaan te laten rijden en de parallel liggende fietspaden niet voor bromfietsers toe te staan:

 

 • 1.

  Krusemanlaan, tussen de komgrens en de Middenweg

 • 2.

  Westtangent, tussen de Middenweg en de aansluiting nabij de HAL-verbinding (onderdoorgang onder de Westtangent, nabij de N242

 • 3.

  de Zuidtangent, tussen Oosttangent en de kruising met de Gildestraat/Industriestraat.

 • 4.

  de Broekerweg, tussen de gemeentegrens en de rotonde Zuijder Vlaerdinge.

 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstukken C Geslotenverklaring, D rijrichting, G Verkeersregels en L Informatie

Bordnummer Omschrijving

 • 1.

  G12a fiets-/bromfietspad

 • 2.

  G11 verplicht fietspad

 • 3.

  C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor

 • 4.

  D7 Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven (Verplicht links of rechtsaf) met onderbord: geldt alleen voor bromfietsers

 • 6.

  D6r Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven (Verplicht rechtdoor of rechtsaf) met onderbord: geldt alleen voor bromfietsers

 • 8.

  D6l Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven (Verplicht rechtdoor of linksaf) met onderbord: geldt alleen voor bromfietsers

 • 9.

  L4 Voorsorteren

Heerhugowaard, 24 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

Namens hen,

J.A.G. de Leur M.Sc.

Verkeerskundige

Mededelingen

Beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

• Uw naam en adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

• De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

VOORLOPIGE VOORZIENING

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.