Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2017, 50011VergunningenGemeente Arnhem - gehandicaptenparkeerplaats Johan van Arnhemstraat

Logo Arnhem

 

Zaaknummer 157872

 

Op 23 juni 2017 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het reserveren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van ee woning gelegen aan de Johan van Arnhemstraat te Arnhem.

 

De aanvrager is houder van een gehandicaptenparkeerkaart en voor bepaalde verplaatsingen aangewezen op het gebruik van een personenauto. Deze voldoet ook voor het overige aan de beleidsregels die door ons zijn vastgesteld voor het aanleggen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. Wij zijn van mening dat de aanvrager zeer gebaat is bij een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van haar woonadres, voor de periode dat een gehandicaptenparkeerkaart is toegewezen.

 

De in onderstaand verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) genoemde belangen:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer,

Wij zijn van mening dat in deze situatie geen van de andere belangen uit artikel 2 van de WvW 1994 in het geding zijn.

 

Genoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Arnhem.

 

Er heeft overleg plaatsgevonden met de Korpschef Politie Nederland, Regio Oost Nederland, afdeling DROS over de handhaafbaarheid van de verkeersmaatregelen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om over de aanvraag van de gehandicaptenparkeerplaats een zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.

Op grond van het voorgaande komen wij tot het volgende besluit.

 

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

 

gelet op:

artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WvW 1994,

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

het bepaalde in artikel 15 van de WvW 1994;

 

mede gelet op:

het Algemeen mandaat- en volmachtbesluit gemeente Arnhem 2014,

het Ondermandaatbesluit cluster Openbare Ruimte;

 

 b e s l u i t e n:

door het plaatsen van een bord overeenkomstig model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 (gehandicaptenparkeerplaats) een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de nabijheid van de Johan van Arnhemstraat te Arnhem;

onder het bord E6 een onderbord te plaatsen met daarop het kenteken van het voertuig van de aanvrager;

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

 

Informatie

Hebt u vragen over dit besluit, dan kunt u bellen met 0900-1809 (lokaal tarief). Tevens is het mogelijk om voor meer algemene informatie, op afspraak, een bezoek te brengen aan het loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het Stadhuis, Koningstraat 38. Afspraken voor het loket maakt u telefonisch via 0900-1809 of via de website www.arnhem.nl.

 

 

 

 

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,

 

 

 

 

 

 

 

Petroesjka Marres

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving