Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NeerijnenStaatscourant 2017, 49840OverigBestemmingsplan Sint Antoniestraat 35, Tuil & Zandstraat 48a, Opijnen, gemeente Neerijnen

Logo Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 6 juli 2017 het bestemmingsplan 'Sint Antoniestraat 35, Tuil & Zandstraat 48a, Opijnen' ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan biedt een passende juridische regeling voor de splitsing van een bouwvlak ten behoeve van de realisatie van een glastuinbouwbedrijf inclusief bedrijfswoning op het perceel Sint Antoniestraat 35 te Tuil. Ook omvat het plan de omzetting van de agrarische bedrijfswoning op het perceel Zandstraat 48 in Opijnen naar een burgerwoning en het opheffen van de agrarische bouwmogelijkheden op deze locatie.

 

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

 

Het bestemmingsplan inzien

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Sint Antoniestraat 35, Tuil & Zandstraat 48a, Opijnen' met bijbehorende stukken ligt van vrijdag 1 september 2017 tot en met donderdag 12 oktober 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan ook in het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u vooraf een afspraak te maken.

 

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

  

Neerijnen, 31 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen