Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerStaatscourant 2017, 49689VergunningenKennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning vestigen groothandelsbedrijf perceel Zandwerven 11a Spanbroek

Logo Opmeer

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning vestigen groothandelsbedrijf perceel Zandwerven 11a Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het voor het vestigen van een groothandelsbedrijf (dranken en horecabenodigdheden) incl. bijbehorende opslag in een bestaande schuur op het perceel Zandwerven 11a Spanbroek. Voor het plan is de activiteit ‘Planologische afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ van toepassing. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Opmeer 2014’.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 31 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Klaproos 1 te Opmeer. Deze bekendmaking, het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken zijn ook in te zien via de website www.opmeer.nl.

Zienswijze

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Spanbroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening (telefoon 0226 – 363 321).