Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2017, 4944Ruimtelijke plannenKennisgeving verleende omgevingsvergunning tweede fase Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Peel en Maas

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend:

Kessel, 5995 PD, Dijk 6. Planologisch strijdig gebruik. Gebruik van de woning als bedrijfswoning. Verzonden: 1 februari 2017.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien. Het onderdeel planologisch strijdig gebruik is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl via NL.IMRO.1894.OMG0073-VG01.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of die redelijkerwijs niet kan worden verweten niet (tijdig) een zienswijze te hebben ingediend, kunnen tegen de verleende omgevingsvergunning vanaf 2 februari 2017 tot en met 15 maart 2017 beroep instellen bij de rechtbank Limburg in Roermond, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Het beroepschrift moet tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een handtekening, een omschrijving van de bestreden beslissing en een motivering bevatten.

Als u een spoedeisend belang heeft bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in Roermond, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een beroepschrift en voor een verzoek om een voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening. Meer informatie kunt u inwinnen bij de rechtbank, tel. (0475) 35 22 22. Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld/worden verzocht om een voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank via http://loket.recht-spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Panningen, 1 februari 2017