Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2017, 49417OverigOntwerp hogere grenswaardebesluit Plantage de Sniep deelplan L ‘Punt Sniep’

Logo Diemen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 110a Wet geluidhinder jo. 3.4 Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat het ontwerp besluit hogere grenswaarden Plantage de Sniep – deelplan L ‘Punt Sniep’ ter inzage ligt. Met dit besluit stellen burgemeester en wethouders op grond van de artikelen (59 in verbinding met) 45 en 83 van de Wet geluidhinder, artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer hogere waarden vast als gevolg van wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai teneinde woningbouw in het plangebied mogelijk te maken.

Het ontwerp besluit ligt van 1 september tot en met 12 oktober 2017 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling, een gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerp besluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 191, 1110 AD Diemen o.v.v. zaaknummer2017-042181. Voor het mondeling naar voren brengen van de zienswijze kunt u uiterlijk een week vóór het aflopen van de ter inzage termijn een afspraak maken met het team Projecten, via de heer K. Boers via het telefoonnummer (020) 31 44 728.