Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2017, 49249Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Gemullehoekenweg 44

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Met het wijzigingsplan wordt het mogelijk gemaakt om na splitsing van het bestaande perceel gelegen aan de Gemullehoekenweg 44 op het nieuw ontstane bouwperceel een tweede woning te realiseren.

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 22 augustus 2017 heeft het college het wijzigingsplan Gemullehoekenweg 44 (NL.IMRO.0824.WPGemullehoeken44-VA01) vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 1 september 2017 tot en met 12 oktober 2017, gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over heeft kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Beschikking hogere grenswaarde

In het plan is de bouw van een nieuwe woning mogelijk waarbij de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal uitkomen. Daarom heeft het college een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege de geluidhinder op bedoelde woning. Ingevolge artikel 110c Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarde met het akoestisch onderzoek tegelijkertijd met het wijzigingsplan ter inzage.

 

Beroep

Tegen het besluit van het college kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het het gaat om de wijzigingen die door het college zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11.