Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 augustus 2017, nr. WJZ/17131527, tot vaststelling van het verminderingspercentage van periode 4 in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Regeling fosfaatreductieplan 2017;

Besluit:

Artikel 1

Het verminderingspercentage, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Regeling fosfaatreductieplan 2017, bedraagt 12% voor periode 4.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 augustus 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

TOELICHTING

Op grond van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (hierna: Regeling) wordt een percentage vastgesteld waarmee het doelstellingsaantal voor melkveehouders kan worden bepaald. Het doelstellingsaantal bepaalt of een heffing als bedoeld in artikel 4 van de Regeling wordt opgelegd en hoe hoog deze heffing is. De Regeling kent vijf periodes, voor de eerste drie periodes is het verminderingspercentage in de Regeling opgenomen. In dit besluit wordt het verminderingspercentage voor periode 4 vastgesteld. Op 18 augustus is de Tweede Kamer geïnformeerd dat het percentage voor periode 4 12% zal zijn (Kamerstuk II 2017/18, 33 037, nr. 221).

Het percentage is daarmee gelijk aan het percentage van periode 3 en levert daarmee geen verzwaring op voor melkveehouders. Het besluit heeft dan ook geen effect op de regeldruk.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Naar boven