BESLUIT

Logo Etten-Leur

 

 

V ijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Oosterhout, Woensdrecht en Zundert;

overwegende

 • dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen met instemming van de gemeenteraad heeft verzocht om per 1 januari 2018 toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna Regeling);

 • dat het wenselijk is om in de Regeling een uitwerking op te nemen voor het berekenen van het schadebedrag bij uittreding van een deelnemer;

 • dat het wenselijk is om in de Regeling de wijze van bekendmaking in overeenstemming te brengen met artikel 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • dat het wenselijk is om te bepalen dat bij uittreding van een deelnemer de BWB en de uittredende deelnemer overeen kunnen komen, dat de BWB bevoegd blijft voor het nog uitvoeren van de taken op basis van de tot de uittredingsdatum geldende verordeningen van de uittredende deelnemer.

gelet op:

op Hoofdstuk V van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 36 en 38 van de Regeling;

BESLUITEN:

Artikel l

Per 1 januari 2018 treedt de gemeente Rucphen toe tot de Regeling.

Artikel II

In hoofdstuk 11, artikel 37, vervallen de leden 7 tot en met 12 en worden in de plaats daarvan de volgende leden 7 tot en met 11 toegevoegd:

 • 7.

  Indien een deelnemer overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel zijn

  voornemen tot uittreding kenbaar heeft gemaakt, stelt het Algemeen Bestuur vóór de

  datum van uittreding het schadebedrag vast.

 • 8.

  Voor de berekening van het schadebedrag wordt de jaarlijkse bijdrage als rekenfactor

  gehanteerd over een periode van vijf jaren, gelijkelijk afbouwend in percentage. De

  percentages zijn achtereenvolgend: Jaar 1: 100%, Jaar 2: 80%, Jaar 3: 60%, Jaar 4: 40%

  en Jaar 5: 20%.

 • 9.

  De uittredende deelnemer is gehouden het vastgestelde schadebedrag binnen 6 maanden

  na de uittredingsdatum te voldoen aan de BWB.

  10. Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing indien de uittreding van

  een deelnemer betrekking heeft op één op meer van de deeltaken WOZ, heffen, Innen en of

  BAG.

  11. Bij het uittreden van een deelnemer voor één of meer deeltaken, kan het college van de

uittredende deelnemer en het dagelijks bestuur van de BWB besluiten dat de BWB de bevoegdheid blijft behouden voor het uitvoeren van één of meer deeltaken op basis van de tot de uittredingsdatum geldende verordeningen van de uittredende deelnemer.

Artikel III

Artikel 38, lid 5 komt te vervallen met vernummering van lid 6 tot lid 5.

Artikel IV

In artikel 40, derde lid, wordt “Archiefwet 1998” vervangen door “Archiefwet 1995”.

Artikel V

Aan hoofdstuk 13: Overige bepalingen wordt na artikel 40 ingevoegd:

Artikel 40a Bekendmaking

De bekendmaking in de Staatscourant als bedoeld in artikel 62a Wet gemeenschappelijke regelingen ingeval van toetreding tot, uittreding van en wijziging of opheffing van de Regeling geschiedt door het gemeentebestuur van de gemeente Etten-Leur.

Artikel VI

In artikel 42 wordt “Wet algemene bepalingen bestuursrecht” vervangen door “Algemene wet bestuursrecht”.

Artikel VII

Het besluit tot wijziging van de Regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op die waarop het gemeentebestuur van de gemeente Etten-Leur het besluit tot het vaststellen van deze wijziging heeft bekendgemaakt door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Aldus besloten door:

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta

Namens het dagelijks bestuur ,

De heer drs Th.J.J.M. Schots, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta,

……………………………………………………...………….<handtekening>

d.d. ….... - ……. 2017

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom

Secretaris, Voorzitter,

A.C. Spindler dr. F.A. Petter

d.d. ….... - ……. 2017

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda

Namens het college van burgemeester en wethouders

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen

In de vergadering van ……………………………………….<datum>

Namens het college van burgemeester en wethouders

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De heer J.P. Van Hal,

wethouder van de gemeente Etten-Leur,

……………………………………………………...………….<handtekening>

d.d. ….... - ……. 2017

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge

Namens het college van burgemeester en wethouders

Mevrouw drs J. Vonk-Vedder

……………………………………………………...………….<handtekening>

d.d. ….... - ……. 2017

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De heer J.P.M. Klijs,

burgemeester van de gemeente Moerdijk

……………………………………………………...………….<handtekening>

d.d. ….... - ……. 2017

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout In de vergadering van ……………………………………….<datum>

Namens het college van burgemeester en wethouders

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De heer T. Theunis,

wethouder gemeente Roosendaal

……………………………………………………...………….<handtekening>

d.d. ….... - ……. 2017

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

In de vergadering van ……………………………………….<datum>

Namens het college van burgemeester en wethouders

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert

In de vergadering van ……………………………………….<datum>

Namens het college van burgemeester en wethouders

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Naar boven