Paraplubestemmingsplan Parkeernormen gewijzigd vastgesteld

Logo Smallingerland

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat het paraplubestemmingsplan 'Parkeernormen' op 10 januari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Doel van het plan

Voorheen werden de parkeernormen vanuit de gemeentelijke bouwverordening geregeld. Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dienen voor 1 juli 2018 de parkeernormen planologisch te worden geregeld. Door de Parkeernormennota Smallingerland 2015 juridisch planologisch vast te leggen in een paraplubestemmingsplan wordt daarin voorzien.

Wijziging

Er is één wijziging in de bestemmingsregels ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan doorgevoerd. De zinsnede het "vergunde bestaande gebruik" in artikel 4, lid 4.1, onder 4.1.1, sub b is gewijzigd. Het woord "bestaande" is uit de zinsnede verwijderd omdat dit verwijst naar de bepalingen van het overgangsrecht.

Bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage:

  • In het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag tot 18.30 uur;

  • Op de website www.smallingerland.nl/bestemmingsplannen-nu-ter-inzage;

  • Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.0090.PP2016GSL005-0401

Reageren

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, als u belanghebbende bent, binnen de beroepstermijn van vrijdag 27 januari 2017 tot en met donderdag 9 maart 2017 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd.

Alleen als u tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u beroep instellen, tenzij u aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen in te brengen.

Als het vastgestelde bestemmingsplan afwijkt van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen kunt u, als u geen zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen voorzover het beroepschrift betrekking heeft op deze wijzigingen.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet eerder in werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Ter inzage liggende stukken: vaststellingsbesluit en bestemmingsplan .

Beroepstermijn: vrijdag 27 januari 2017 tot en met donderdag 9 maart 2017

Naar boven