Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2017, 48990Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 augustus 2017, 2017-0000114837, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde de vervaldatum aan te passen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2:29, eerste lid, en 3:49, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 32c, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en 3 van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het subsidieplafond:

    • a. voor het cohort van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2021: € 13,3 miljoen;

    • b. voor het cohort van 1 januari 2019 tot en met 31 juli 2022: € 13,3 miljoen;

    • c. voor het cohort van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2023: € 13,3 miljoen.

B

In artikel 15, tweede lid, wordt ‘1 januari 2018’ vervangen door: 1 januari 2021.

ARTIKEL II

De Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008, de Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2007 tot en met 2009, de Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2008 tot en met 2010, de Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2009 tot en met juli 2012/2010 tot en met juli 2013 en de Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2011 tot en met juli 2016 vervallen.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 augustus 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

TOELICHTING

Algemeen

Deze wijzigingsregeling voorziet in verlenging van de looptijd van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen (hierna: de subsidieregeling) voor de duur van drie jaar, zodat nog drie cohorten kunnen instromen in 2018, 2019 en 2020, waarna de regeling komt te vervallen per 1 januari 2021. De subsidievoorwaarden blijven ongewijzigd, alsmede het subsidieplafond van € 13,3 mln per cohort voor de cohorten van 1 januari 2018 t/m 31 juli 2023.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar brief van 10 september 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, 31 224, nr. 38) aangegeven dat het op de langere termijn opportuun is na te denken over de relevantie van een afzonderlijke subsidieregeling in het licht van de ontwikkelingen omtrent het passend onderwijs, de decentralisaties en de invoering van de Participatiewet, alsmede de effecten op de participatie van jongeren met beperkingen. Deze vraag is meegenomen in de recente evaluatie van de subsidieregeling (Kamerstukken II 2016/17, 31 224, nr. 39). Hieruit blijkt dat er vooruitgang is geboekt met passend onderwijs, maar dat het mbo op dit moment niet in staat is om de huidige ESB-doelgroep op te leiden. Volgens de evaluatie is het echter nog te vroeg om vast te stellen of opleiding van de doelgroep na verdere implementatie van passend onderwijs in de toekomst wel mogelijk zal zijn. Er lijkt op dit moment dus nog geen alternatief voor de ESB-doelgroep als de regeling wegvalt. Gezien deze uitkomst van de evaluatie ziet de Staatssecretaris van SZW aanleiding om de subsidieregeling met drie jaar te verlengen. Deze periode wordt benut om in afstemming met betrokken partijen te verkennen op welke wijze de ondersteuning van de doelgroep het beste kan worden gepositioneerd. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de behoefte van de jongeren centraal staat en dat zij adequaat worden ondersteund.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A wijzigt artikel 3 van de subsidieregeling. Het artikel wordt onderverdeeld in twee leden. Het tweede lid bevat de nieuwe uitzonderingsgrond op de hoofdregel van het eerste lid, namelijk de hoofdregel dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eenmaal per vier jaar, voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven maanden, het subsidieplafond per cohort vaststelt en daarvan mededeling doet in de Staatscourant. Aangezien de looptijd van de subsidieregeling met drie jaar wordt verlengd, is aanpassing noodzakelijk. In het tweede lid is daarom voor drie cohorten (van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2021, van 1 januari 2019 tot en met 31 juli 2022 en van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2023) het subsidieplafond vastgesteld. Voor elk cohort afzonderlijk wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 13,3 miljoen.

Onderdeel B past de zogenoemde horizonbepaling van de subsidieregeling aan. Daarmee vervalt de regeling drie jaar later, namelijk met ingang van 1 januari 2021 in plaats van met ingang van 1 januari 2018. Voor reeds verstrekte subsidies blijft de subsidieregeling evenwel na 1 januari 2021 gelden.

Artikel II

De in dit artikel genoemde regelingen kunnen vervallen omdat zij zijn uitgewerkt.

Artikel III

Afgeweken wordt van de voorgeschreven vaste verandermomenten voor de inwerkingtreding van ministeriële regelingen (aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Dit is gerechtvaardigd omdat door snellere inwerkingtreding wordt bewerkstelligd dat de scholingsinstellingen nog zo veel mogelijk tijd krijgen om tijdig een aanvraag in te dienen voor de periode na 31 december 2017. Immers, artikel 6, vijfde lid, van de subsidieregeling bepaalt dat aanvragen moeten zijn ingediend voor 1 november van het jaar, voorafgaand aan het eerste kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Daarom wordt deze regeling voor 1 september 2017 gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma