Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 48734Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplanHaagstede in Maarssenbroek, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het op 4 juli 2017 vastgestelde bestemmingsplan Haagstede met ingang van vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied wordt omsloten door de Floraweg, de Zuilense Ring en de Maarssenbroekse en Amsterdamse Slag. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 135 tot 155 woningen (grond gebonden en appartementen) en een gezondheidscentrum mogelijk op deze niet bebouwde kantoor en bedrijvenlocatie in Maarssenbroek.

Inzien

U kunt het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPHaagstedeMBK-VG01) vanaf vrijdag 25 augustus digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum tot en met donderdag 5 oktober 2017 zonder afspraak, tijdens de openingstijden inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats of mw. N. Bader (tel. 14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u met ingang van vrijdag 25 augustus 2017 gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.