Kennisgeving beschikking Wabo Keup 11 Egchel

Logo Peel en Maas

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning is verleend voor de navolgende activiteiten:

Inhoud vergunning

• Egchel, 5987 NB, Keup 11. Activiteiten bouwen, planologisch strijdig gebruik, oprichten/veranderen/in werking hebben van een inrichting. Het betreft de uitbreiding van een veehouderij (bouw nieuwe varkensstal) en de aanpassing van een bestaande stal (aanbouw afzuigkanaal met luchtwasser) .

Termijn van inzage

De verleende vergunning ligt ter inzage met ingang van 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017. Het onderdeel “planologisch strijdig gebruik” is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl via NL.IMRO.1894.OMG0058-VG01.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u in beroep gaan. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer (077) 306 66 66 of een e-mail sturen naar info@peelenmaas.nl.

Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de rechtbank in Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen hiervan is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

 

Panningen, 26 januari 2017

Naar boven