Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 48471VerkeersbesluitenOnderwerp: Verkeersmaatregelen Lunet in Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 2.

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden.

In de bestaande situatie worden voertuigen in de Lunet geparkeerd. Hier zijn 23 haakse parkeervakken. In de bestaande situatie wordt ook geparkeerd tegenover deze parkeervakken en in de bocht richting Fort Lunet. Veel weggebruikers weten niet of ze hier mogen parkeren of niet. Daar komt bij dat het overgrote deel van de parkeerders hier incidenteel komt. Bij twijfel over de verkeersregels parkeert men hier dan de auto. Om deze situatie te verduidelijken wordt een parkeerverbodszone ingevoerd. Hiermee is het voor weggebruikers duidelijk dat men niet buiten de vakken mag parkeren.

Tevens wordt Lunet fysiek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Gezien de inrichting van de weg en het gebruik door voornamelijk fietsers en voetgangers naar de aanwezige voorzieningen aan Lunet, is het niet gewenst dat daar gemotoriseerd verkeer rijdt. Daarom wordt een uitneembare paal geplaatst. Hierdoor is het voor zowel bevoorradingsverkeer als voor hulpdiensten mogelijk om de omliggende voorzieningen te bereiken.

Ook wordt een voetgangersgebied ingesteld. Deze loopt vanaf Fort Lunet als onverhard pad naar de Maasdijk. Vanaf de Maasdijk is eerder al een voetgangersgebied ingesteld. Door ook op Lunet een bord te plaatsen is het gebied sluitend.

Concreet betekent dit:

 • dat het gebied binnen de bebouwde kom ligt;

 • dat door deze maatregel de parkeersituatie duidelijk is voor weggebruikers;

 • dat de benoeming geen ernstige inbreuk doet op het straatbeeld en/of groenvoorziening;

 • dat het genoemde wegvak in beheer is bij de gemeente Geertruidenberg.

 • dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

 • 1.

  Het instellen van een parkeerverbodszone door het plaatsen van een verkeersbord E01 uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan beide zijden van Lunet in Raamsdonksveer;

 • 2.

  Lunet fysiek af te sluiten door het plaatsen van een wegneembare paal;

 • 3.

  Het instellen van een voetgangersgebied op een deel van Lunet door het plaatsen van een verkeersbord G7 uit bijlage 1 van het RVV 1999

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • 1.

  DVB17-21 Situatietekening

 

Raamsdonksveer 14-08-2017

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

 

H.H.A.M. de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.