Vastgesteld “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (derde veegplan)”

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 juli 2017 de "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert" (NL. IMRO.0879.DHBPBuitengebied-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

In deze herziening wordt een tweetal onherroepelijke afwijkingsbesluiten overgenomen. Daarnaast wordt de Verordening ruimte 2014 van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geïmplementeerd in het bestemmingsplan. Dit zijn met name (dwingende) regels in het kader van de Zorgvuldige Veehouderij. Maar ook voor bestaande glastuinbouwbedrijven in de Groenblauwe mantel geldt een wijziging. Daarnaast is er een verruiming voor permanente teeltondersteunende voorzieningen opgenomen. Verder worden enkele vormen van gebruik die eerst alleen waren toegestaan middels een omgevingsvergunning, bij recht toegestaan. Het gaat om een beroep/bedrijf aan huis en enkele nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf. Ook wordt de mogelijkheid geboden om een langgevelboerderij binnen de bestemming Wonen in zijn geheel voor bewoning geschikt te maken zonder dat de aanduiding 'cultuurhistorische waarde' is opgenomen. Daarnaast worden er nog enkele ambtshalve aanpassingen op de planverbeelding doorgevoerd (Wernhoutseweg 93 te Wernhout, Akkermolenweg 31 en 33 te Zundert, Overasebaan 8 en 10 te Rijsbergen, Slikstraatje 3 te Rijsbergen, Nieuwmoerseweg 3 en 3a te Achtmaal en Bredaseweg 15c te Zundert). Tot slot worden er nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt (Ettenseweg 52 te Rijsbergen, Ettenseweg 62 en 62a te Rijsbergen, Oekelsebaan 10a en 12 te Rijsbergen, Maalbergenstraat 7 te Wernhout, Oekelsestraat 3 te Rijsbergen, Finéstraat 3a te Rijsbergen en Moststraat 2 Wernhout).

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 24 augustus 2017 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 4 oktober 2017) ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp van de tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert of tegen de gewijzigde vaststelling, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zundert, 23 augustus 2017

Naar boven