Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2017, 48298Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Oude Bornseweg 3, gemeente Borne

Logo Borne

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Oude Bornseweg 3 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Oude Bornseweg 3 voorziet in een herontwikkeling van een voormalig agrarisch erf naar wonen. Hierbij zal één woning inclusief bijgebouwen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Borne, sectie E nummer 2720 plaatselijk bekend als Oude Bornseweg 3 te Zenderen worden opgericht.  

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 augustus 2017 t/m 4 oktober 2017 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBG2014hz003-ow01. De digitale bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpBG2014hz003-ow01.

 

Zienswijzen

Een ieder kan van 24 augustus 2017 t/m 4 oktober 2017 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar de gemeenteraad, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 2 oktober 2017 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658524. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.