Bekendmaking vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening uitbreiding Piershil en Zuid-Beijerland"

Logo Korendijk

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 januari 2017 het bestemmingsplan “Partiële herziening uitbreiding Piershil en Zuid-Beijerland” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er op de uitbreidingslocatie Zuid-Beijerland in plaats van 74 woningen, 79 woningen gerealiseerd kunnen worden. In de uitbreiding Piershil zullen in plaats van 60 woningen, maximaal 54 woningen gerealiseerd worden. Deze wijzigingen zijn het gevolg van veranderde marktomstandigheden. De gemeenteraad heeft de kaders om die reden bijgesteld. Omdat in de vigerende bestemmingsplannen het maximaal aantal woningen is vastgelegd, dienen de bestemmingsplannen nu herzien te worden.

Inzien

Het bestemmingsplan “Partiële herziening uitbreiding Piershil en Zuid-Beijerland” als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPZBPHBhp0116-VG01, bestaande uit een toelichting met daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart) ligt gedurende de periode van 27 januari tot en met 9 maart 2017 gedurende openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan is ook te vinden op onze website in de rubriek Visie en Beleid - Bestemmingsplannen (in procedure).

Instellen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat uitsluitend open voor belanghebbenden die:

• Tijdig tegen het ontwerp-bestemmingsplan hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij de raad;

• Geen zienswijze naar voren hebben gebracht bij de raad, maar wel beroep wensen in te stellen. Zij dienen, om ontvankelijk te worden verklaard in het beroep, aan te tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig hun zienswijze bij de raad naar voren te brengen;

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de voornoemde afdeling.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Piershil, 27 januari 2017

Naar boven