Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 48159VerkeersbesluitenVerkeersbesluit geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Sasdijk en aanleggen verplicht (brom-)fietspad langs de Ameliaweg te Westdorpe

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat bewoners van de Graafjansdijk B, en omgeving, reeds jaren veel overlast ervaren van verkeer van en naar de Axelse Vlakte;

 • -

  dat er in combinatie van de verdubbeling van de Tractaatweg een volwaardige aansluiting wordt gerealiseerd door de Tractaatweg B.V. richting de Axelse Vlakte, ter hoogte van de Langeweg en de Eversdam;

 • -

  dat deze aansluiting in fases aangelegd wordt, waarbij eerst de volwaardige aansluiting via een nieuwe weg (Zwartehoekseweg) aansluit op de Sasdijk;

 • -

  dat het hierdoor noodzakelijk is maatregelen te treffen om gemotoriseerd verkeer via de hoofdinfrastuctuur, te weten de Papeschormenneken, de Autrichehavenweg, de Finlandweg en de Smitsschorreweg, van de Axelse Vlakte te laten afwikkelen;

 • -

  dat de Graafjansdijk B, de Gemeenschappelijke weg en de Sasdijk verkeersluw worden gemaakt door het aanbrengen van een fietssluis op de Graafjansdijk B en het toepassen van gesloten verklaringen op de Gemeenschappelijke weg en de Sasdijk;

 • -

  dat de Graafjansdijk B, de Gemeenschappelijke weg en de Sasdijk dan alleen toegankelijk zijn voor (brom)fietsers en ontheffingshouders, met name landbouwers met agrarische bestemming in het af te sluiten gebied;

 • -

  dat dit verkeersbesluit alleen van toepassing is op de Sasdijk welke gelegen is Westdorpe buiten de bebouwde kom en in beheer en onderhoud is bij het waterschap Scheldestromen;

 • -

  dat de gesloten verklaring de veiligheid van de fietsende scholieren op de Sasdijk borgt en de extra schade aan de gerestaureerde zeesluis voorkomt;

 • -

  dat de veiligheid voor de fietsers ook geborgd wordt door het aanbrengen van een tijdelijk vrijliggend verplicht (brom-)fietspad langs de Ameliaweg, tussen de Sasdijk en de Smitsschorreweg;

 • -

  dat daarnaast de Sasdijk ter hoogte van de Finlandweg tijdelijk afgesloten wordt voor al het verkeer in verband met de werkzaamheden aan de Tractaatweg ter hoogte van de Axelse Sassing;

 • -

  dat na gesprekken met burgers, ZLTO, Tractaatweg b.v., gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports een zeer grote meerderheid van de belanghebbenden voorstander is van het instellen van de gesloten verklaring voor alle motorvoertuigen op de Sasdijk ter hoogte van de Ameliaweg, met uitzondering van ontheffingshouders;

 • -

  dat in het kader van het project verdubbeling Tractaatweg met de andere wegbeheerders diverse keren afstemming heeft plaatsgevonden met betrekking tot het nemen van de verkeersbesluiten voor de overige maatregelen op de Axelse Vlakte;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 17 juli 2017);

besluit:

Tot het instellen van:

 

 • 1.

  een gesloten verklaring voor alle motorvoertuigen op de Sasdijk ter hoogte van de Ameliaweg, door het plaatsen van borden C12 met onderbord “uitgezonderd ontheffinghouders”, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  een vrijliggend verplicht (brom-)fietspad langs de Ameliaweg, tussen de Sasdijk en de Smitsschorreweg, door het plaatsen van borden G12a met onderbord “twee richtingen” ter hoogte van het kruispunt Améliaweg / Sasdijk, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  een tijdelijk doodlopende weg van de Sasdijk ter hoogte van de Batterijweg, door het plaatsen van borden L08, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.