Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 4813Ruimtelijke plannenOntwerpuitwerkingsplan “Zuidas-Ravel (eerste uitwerking)”, ontwerpbesluit hogere waarden en ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo artikel 3.31 Wro het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 13 december 2016 het ontwerpuitwerkingsplan Zuids-Ravel (eerste uitwerking) vrijgegeven voor terinzagelegging. Daarbij is besloten tot gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking, als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro, van het (ontwerp)uitwerkingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden en de (ontwerp)omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Met ingang van 27 januari 2017 liggen in dat kader, met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, gedurende een termijn van zes weken gelijktijdig ter inzage:

  • het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) met de daarop betrekking hebbende stukken;

  • het ontwerpbesluit hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder met de daarop betrekking hebbende stukken;

  • de ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen met de daarop betrekking hebbende stukken.

Ontwerpuitwerkingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het deelgebied Ravel. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Zuidas-Ravel geldt voor het plangebied een uitwerkingsplicht. Het nu aan de orde zijnde ontwerpuitwerkingsplan betreft de eerste uitwerking. De uitwerking ziet op de meest noordwestelijk gelegen kavel binnen de uit te werken bestemming. Het plangebied van de uitwerking wordt globaal begrensd aan de noordzijde door de A10, aan de westzijde door de Beethovenstraat, aan de oostzijde van het nieuwe gemeentelijk sportpark Goed Genoeg ( AFC ) en aan de zuidzijde de toekomstige Ravellaan.

Voor het plangebied van het ontwerpuitwerkingsplan wordt overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, onder b, Wro, uitvoering gegeven aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Zuidas-Ravel. Binnen de bestemming ‘Gemengd-Uit te werken 1’ wordt voorzien in een functioneel programma van maximaal 61.000 m² brutovloeroppervlak (bvo). Het woonprogramma bedraagt maximaal 31.000 m2 bvo. Het kantorenprogramma is gemaximeerd op 22.000 m² bvo. Voor het overige wordt voorzien in een (cultureel en commercieel) voorzieningenprogramma van maximaal 6.000 m² bvo. Bij dit alles wordt ondergronds een parkeerprogramma mogelijk gemaakt dat is gebaseerd op de geldende parkeernormen, met een absoluut maximum van 375 parkeerplaatsen.

Ontwerpbesluit hogere waarden

De kavel is ingeklemd tussen diverse geluidbronnen (A10, Beethovenstraat, A. Schönberglaan en trein- en metrospoor). Vanwege de complexe geluidsituatie is bij de uitwerking van het ontwerp van het gebouw, in samenspraak met alle partijen, een aantal keuzes gemaakt om zo het meest optimale akoestisch klimaat bij de woningen te creëren. Bij het bepalen van het akoestisch klimaat is tevens rekening gehouden met bronmaatregelen zoals voorgeschreven in het Tracébesluit (ondertunneling A10, aanbrengen geluidsarm asfalt en het plaatsen van geluidschermen). Ook na het treffen van deze maatregelen wordt de voorkeursgrenswaarde bij de woningen overschreden.

Het ontwerpbesluit hogere waarden is nodig voor de realisatie van de woningen in de drie woontorens van het multifunctioneel gebouwencomplex.

Ontwerpomgevingsvergunning

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (zaaknummer 2225471) heeft betrekking op het oprichten van een multifunctioneel gebouw met drie-laags parkeerkelder, plint en drie woontorens.

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Terinzagelegging

Het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) ontwerpbesluit hogere waarden en ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de op dit alles betrekking hebben stukken, liggen met ingang van 27 januari 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

Het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1605BPGST-OW01.

De ontwerpomgevingsvergunning, alsmede de daarop betrekking hebbende stukken, zijn tevens te raadplegen op de website www.odnzkg.nl onder Bekendmakingen / Overzicht bekendmakingen gemeente Amsterdam.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam naar voren brengen over het uitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking), het ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling naar voren worden gebracht.

Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot zowel het ontwerpuitwerkingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden als de ontwerpomgevingsvergunning kunnen (uitsluitend) worden gestuurd aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

Amsterdam, 26 januari 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester