Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 47939Vergunningen

Besluiten op verzoek van De Combinatie Natuurontwikkeling Maasplassen, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van de volgende besluiten op verzoek van De Combinatie Natuurontwikkeling Maasplassen.

Welke besluiten zijn genomen en liggen ter inzage?
  • 1.1 watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet voor het gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas voor het verondiepen en herinrichten van de plas Het Smalbroek, en

  • 1.2 besluit op grond van artikel 45 jo. artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit tot vaststelling van de nota bodembeheer, betreffende gebiedsspecifiek beleid plas het Smalbroek;

    aan de linkerzijde van de Maas ter hoogte van kilometer 75,8 in de gemeente Roermond.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De besluiten met de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens kantooruren, vanaf 23 augustus 2017 tot en met 4 oktober 2017, ter inzage bij:

  • 1. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Céramique 125, 6221 KV Maastricht, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, alsmede buiten kantooruren na telefonische afspraak: 088 – 797 41 50 (vraag naar de afdeling Vergunningverlening);

  • 2. het stadskantoor van de gemeente Roermond, Kazerneplein 7, 6041 TG Roermond.

Hoe kunnen belanghebbenden beroep instellen?

Tegen bovengenoemde besluiten kan door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, vanaf 24 augustus 2017 tot en met 4 oktober 2017 als volgt beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter:

  • 1. Tegen de watervergunning kan beroep bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank ingesteld worden. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft.

  • 2. Tegen de vaststelling van de nota bodembeheer kan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Het instellen van beroep tegen een besluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank en/of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van de rechtbank en/of de griffier van de Raad van State.

Meer informatie?

Voor nadere informatie, of voor het maken van een afspraak, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer P. Beenen van de afdeling Vergunningverlening, telefoon 06 – 51 85 48 37.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, T.L.B. du Chatinier