Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloStaatscourant 2017, 47770VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen project F35 Watertorenlaan, Parallelweg SS en omgeving

Logo Hengelo

2147760

Gemeente Hengelo

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Problematiek

De fietssnelweg F35 wordt in delen aangelegd. Dit tracé tussen de Socratesstraat en de Veloursstraat wordt nu voorbereid. Het is niet mogelijk om de F35 op dit gehele tracé uit te voeren als vrijliggend fietspad. Om de bereikbaarheid van de woningen en andere bestemmingen in het gebied te garanderen wordt een groot deel van dit tracé van de F35 uitgevoerd als fietsstraat. Hierop is ook gemotoriseerd verkeer toegestaan. Belangrijk uitgangspunt van de F35 is het comfort en de doorstroming van de fietsers te bevorderen. Voor het inpassen van de F35 in dit gebied is een ontwerp gemaakt waarbij de F35 deels als vrijliggend fietspad en deels als fietsstraat wordt uitgevoerd. Dit betekent dat over het gehele tracé de aansluitende wegen worden aangepast. De aanpassingen en de ligging van de F35 zijn weergegeven op bijgevoegde overzichtstekening. Voor de aanpassingen en de benodigde verkeersmaatregelen wordt dit verkeersbesluit genomen.

Motivering

Overwegende:

dat de fietssnelweg F35 in delen wordt aangelegd en nu het tracé over de Watertorenlaan en Parallelweg SS in uitvoering gaat; dat op dit tracé de F35 deels uitgevoerd wordt als vrijlggend fietspad en deels als fietsstraat waarop gemotoriseerd verkeer is toegestaan; dat het bieden van meer comfort en een goede doorstroming voor de fietser belangrijke uitgangspunten zijn bij de aanleg van de F35; dat de F35 dan ook op dit tracé tussen de Socratesstraat en de Veloursstraat voorrang krijgt op de aansluitende straten; dat voor de nieuwe kruising fietssnelweg F35 met de Twekkelerweg het van belang is dat het voor het gemotoriseerde verkeer op de Twekkelerweg duidelijk is dat voorrang verleend moet worden aan de F35 door hier bebording te plaatsen met gele accentuering en dat het verkeer op de Twekkelerweg verplicht moet stoppen voor de fietsoversteek F35; dat het niet de bedoeling is om op de rijbaan en op de fietsstraat te parkeren en er op veel plekken langsparkeerplaatsen en/of haaksparkeerplaatsen aanwezig zijn wordt een parkeerverbodszone in een groot deel van het gebied ingesteld; dat op de parallelweg Watertorenlaan eenrichtingsverkeer wordt ingesteld na uitvoering overleg met belanghebbenden; dat met het instellen van eenrichtingsverkeer voorkomen wordt dat er te veel verkeer over de parallelweg rijdt en er meer ruimte beschikbaar is voor de beek en het parkeren; dat met het instellen van eenrichtingsverkeer op de parallelweg Watertorenlaan niet direct verwacht wordt dat er andere sluiproutes ontstaan in het gebied maar dat het wel van belang is dit te blijven monitoren; dat dit verkeersbesluit mede genomen wordt voor het verzekeren van de veiligheid op de weg; dat dit verkeersbesluit mede genomen wordt voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; dat dit verkeersbesluit mede genomen wordt voor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de functie van het gebied.

Procedure

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. In het “Mandaatbesluit 2016” van de gemeente Hengelo is vastgesteld dat het afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen gemandateerd is om verkeersbesluiten te nemen.  

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van Politie eenheid Oost-Nederland, die kan instemmen met bovengenoemde maatregelen. Er dient gelet op de handhavingscapaciteit en prioriteitstelling van Politie Twente rekening mee te worden gehouden, dat er geen structurele handhaving of controle zal gaan plaatsvinden. Indien nodig kunnen er op projectbasis handhavingsafspraken met de lokale politieleiding worden gemaakt.

BESLUIT

De volgende verkeersmaatregelen te nemen conform bijgevoegde bebordingstekening:

 

 • 1.

  Ter hoogte van de middengeleiders op de nieuwe F35 tussen de Socratesstraat en de Veloursstraat door plaatsing van verkeersborden D02ro van het RVV 1990, bestuurders op de F35 gebieden de middengeleiders aan de rechterzijde voorbij te rijden;

 • 1.

  Een parkeerverbodszone in te stellen op de Watertorenlaan, Pythagorasstraat, Archimedesstraat, Diogonesstraat en Platostraat door plaatsing van verkeersborden E01-ZB van het RVV 1990;

 • 1.

  Instellen van eenrichtingsverkeer op de parallelweg Watertorenlaan tussen de Stroweg en de Waarbekenweg in westelijke richting door het plaatsen van verkeersborden C02, C03 en D05-r met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) van het RVV 1990;

 • 1.

  Aanwijzen van de Watertorenlaan tussen de Pythagorasstraat en het Twekkelerplein als verplicht fietspad in twee richtingen door het plaatsen van verkeersborden G11 met onderbord OB505 van het RVV 1990;

 • 1.

  Het aanpassen en instellen van de voorrang ten gunste van de F35 tussen de Socratesstraat en de Veloursstraat door het plaatsen en aanbrengen van verkeersborden B6 en haaientanden of inritconstructies op de aansluitende wegen van de F35;

 • 1.

  Het aanpassen van de bestaande 30 km/uur zodanig dat de nieuwe aan te leggen F35 tussen de Socratesstraat en de Veloursstraat onderdeel uit maakt van een 30 km/uur-zone door het verplaatsen van de verkeersborden A1-30-ZB van het RVV 1990;

 • 1.

  Het instellen van het verplicht stoppen voor de stopstreep ter hoogte van de nieuwe F35 op de Twekkelerweg door het plaatsen van verkeersborden B7 van het RVV 1990 en het aanbrengen van stopstrepen;

Het intrekken van eerdere verkeersbesluiten die strijdig zijn met dit verkeersbesluit.

Hengelo 22 augustus 2017

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wanneer u belanghebbende bent kunt u, tijdens de inzagetermijn, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift.