Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 47570Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2017, nr. 17122018 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort, 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Roundup Evolution ter bestrijding van Japanse duizendknoop (Fallopiaspp.) in de gemeente Amersfoort door middel van injectie.

Artikel 2

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2017 en vervalt op 28 december 2017.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort, 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via "mijn.rvo.nl". Om in te loggen heeft u uw gebruikerscode en wachtwoord nodig, voor de ondertekening een TAN-code. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van dit besluit mee als pdf-bestand of u stuurt een kopie per post na.

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van dit besluit mee met uw bezwaarschrift.

Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en schriftelijk indienen van een bezwaarschrift.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over uw bezwaarschrift, kijk dan op de website: mijn.rvo.nl. of bel: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

BIJLAGE: WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT ROUNDUP EVOLUTION (11 228N)

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik door middel van injectie in de stengel van Japanse duizendknoop in de Gemeente Amersfoort onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Holle stengels

Pleksgewijze injectie in de stengel

Japanse duizendknoop

20 ml middel in 100 ml water (injectie van 5-10 ml oplossing)

1x per 12 maanden

TOELICHTING

1 Algemeen

Artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en nr. 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) (hierna: Verordening (EG) nr. 1107/2009) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) maken het mogelijk in bijzondere omstandigheden tijdelijke vrijstelling te verlenen van het verbod om een niet toegelaten gewasbeschermingsmiddel binnen Nederland te brengen, op de markt te brengen, voorhanden te hebben of te gebruiken.

Tijdelijke vrijstelling kan worden verleend als een maatregel nodig blijkt voor een gecontroleerd en beperkt gebruik ter beheersing van een noodsituatie die op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden is.

2 Adviezen

2.1 Noodsituatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een advies opgesteld waarin de vraag wordt beantwoord of er sprake is van een noodsituatie.

Gevaar

Uit de inventarisatie van de gemeente Amersfoort blijkt dat de Japanse duizendknoopplanten naast, in en onder (civiele) werken en op een groot aantal plaatsen langs waterkanten groeien. Door het niet tijdig beheersen van Japanse duizendknoop ontstaat, door de enorme groeikracht van de wortelstokken, schade aan verhardingen, rioleringen en funderingen. Daarnaast wordt de stabiliteit van dijken en taluds langs watergangen verminderd als gevolg van het wegconcurreren van de grasvegetatie die voor de vastlegging van de grond zorgt.

Verder veroorzaakt de plant schade aan de natuur door concurrentie met inheemse flora met negatieve effecten op de biodiversiteit van het gebied. Afdoende bestrijding is nodig om deze schade te beheersen en verdere verspreiding te voorkomen.

Alternatieven

Maatregelen zijn alleen afdoende indien zij de gehele plant inclusief wortelstok bestrijden.

Niet-chemisch

Maatregelen als het afdekken van groeiplaatsen, het afgraven van grond waar Japanse duizendknoop groeit, een intensief maairegime en begrazing werken niet voldoende om Japanse duizendknoop te bestrijden.

Chemisch

Bladbehandeling en stobbenbehandeling met glyfosaat zijn beschikbaar en hebben een remmende werking op de groei van Japanse duizendknoop. Een bladbehandeling met nonaanzuur en maleinehydrazide is beschikbaar voor twee toepassingen per jaar, deze heeft eveneens enige remmende werking op de groei Japanse duizendknoop. Daarnaast is in de bosbouw en onbeteeld terrein een éénmalige toepassing met een middel op basis van triclopyr en 2,4 D toegelaten. Dit toepassingsgebied is te beperkt evenals de frequentie en er is onvoldoende bekend over de werking tegen Japanse duizendknoop.

De toepassing van de beschikbare middelen is niet voldoende om Japanse duizendknoop te bestrijden.

Bijzondere omstandigheden

Jaarlijks neemt het areaal Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort, ondanks de uitgevoerde bestrijding, toe met meer dan 5%. Recent onderzoek geeft aan dat het injecteren van glyfosaat in de stengel de meest effectieve bestrijding van Japanse duizendknoop is. Deze toepassing is alleen toegelaten voor niet-professionele toepassingen. De toelatingshouder is voornemens op korte termijn een toelating aan te vragen voor de professionele toepassing van het injecteren met een middel op basis van glyfosaat. De verwachting is dat deze toelatingsuitbreiding niet beschikbaar zal zijn in 2017 waardoor een kortstondig noodverband gerechtvaardigd is.

Conclusie

De NVWA komt tot volgende conclusies:

  • Door onvoldoende mogelijkheden voor bestrijding van Japanse duizendknoop wordt de beheersing en het voorkomen van verdere verspreiding van dit schadelijke onkruid in de gemeente Amersfoort bedreigd;

  • Een effectieve bestrijding van Japanse duizendknoop is met het beschikbare pakket aan middelen en maatregelen niet mogelijk;

  • Er is perspectief voor de toelating van een middel op basis van glyfosaat door middel van injectie ter bestrijding van Japanse duizendknoop waardoor een kortstondig noodverband gerechtvaardigd is. Voor de gevraagde vrijstellingsperiode is het deze toepassing van het middel niet beschikbaar.

De tijdelijke vrijstelling van Roundup Evolution door middel van injectie voor het bestrijden van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort voldoet aan de criteria voor een noodsituatie.

2.2 Risicobeoordeling

Het Ctgb heeft de beoogde toepassing beoordeeld. Ten aanzien van de aspecten [humane] toxiciteit [deel 4], residuen [deel 5], gedrag in het milieu [deel 6] en ecotoxiciteit [deel 7] komt het College tot de volgende constatering met betrekking tot de beoogde toepassing van het bovenstaande gewasbeschermingsmiddel:

Humane toxiciteit

Voldoet aan de eisen.

Volksgezondheid

Niet beoordeeld, niet van toepassing

Gedrag in het milieu

Voldoet aan de eisen.

Ecotoxiciteit

Voldoet aan de eisen.

Conclusie

Het College constateert dat er geen risico verbonden is aan de vrijstelling.

Advies

Gezien het risico adviseert het College een vrijstelling ex artikel 38 Wgb van het gewasbeschermingsmiddel Roundup Evolution (glyfosaat) ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de Gemeente Amersfoort te verlenen.

3 Overwegingen

Een tijdelijke vrijstelling van het gewasbeschermingsmiddel Roundup Evolution door middel van injectie is gewenst, omdat zonder deze vrijstelling Japanse duizendknoop op geen enkele andere redelijke wijze te bestrijden is in de gemeente Amersfoort. Hierdoor wordt beheersing en het voorkomen van verdere verspreiding van dit schadelijke onkruid in de gemeente Amersfoort bedreigd. Belanghebbenden spannen zich in om op korte termijn te beschikken over een regulier toegelaten gewasbeschermingsmiddel.

4 Besluit

De adviezen van de NVWA en het Ctgb overnemend, heb ik in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, besloten om op grond van artikel 38 van de Wgb tijdelijke vrijstelling te verlenen voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Roundup Evolution door middel van injectie ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort, 2017.

Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2017 en vervalt op 28 december 2017.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam