Besluit tot verlenen van goedkeuring voor de tarieven 2017 voor de databank antibiotica pluimvee

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Procesverloop

De Stichting AVINED heeft bij brief van 29 september 2016 een aanvraag ingediend tot het verlenen van goedkeuring voor de tarieven 2017 voor de databank antibiotica pluimvee. Desgevraagd heeft AVINED diverse malen bij mail nadere informatie aangeleverd ter onderbouwing van het tariefvoorstel, laatstelijk bij mail van 27 juni 2017.

Overwegingen

De regels over de tarieven voor aangewezen databanken voor antibiotica zijn opgenomen in artikel 1.13 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren. Goedkeuring van tarieven wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen niet meer bedraagt dan de kosten die beheerder maakt bij de uitvoering.

Op basis van uw aanvraag constateer ik dat de tarieven zoals voorgesteld door Stichting AVINED voldoen aan deze criteria.

Gelet op artikel 1.27 van het Besluit houders van dieren en artikel 1.13 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

De tarieven voor de databank antibiotica pluimvee voor het jaar 2017, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Economische Zaken M.H.P. van Dam

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit vermelde datum.

BIJLAGE BIJ DGAN/DAD 17004325

Tarieven aangewezen databank antibiotica pluimvee 2017

Bedrijfstype

Tarief (€)

Opfokbedrijf grootouderdieren vlees

200

Opfokbedrijf grootouderdieren leg

75

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren vlees

100

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren leg

75

Opfokbedrijf ouderdieren vlees

200

Opfokbedrijf ouderdieren leg

75

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren vlees

100

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren leg

75

Vermeerderingsbedrijf ouderdieren leg en vlees

100

Opfokbedrijf leghennen

75

Vleeskuikenbedrijf

260

Vleeskalkoenbedrijf

260

Legpluimveebedrijf

70

Pluimveebedrijf (vaccin)

75

Naar boven