Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DelflandStaatscourant 2017, 4734Ruimtelijke plannenGemeente Midden-Delfland – vaststelling bestemmingsplan – bestemmingsplan Woudtzicht 2 Schipluiden, Midden-Delfland

Logo Midden-Delfland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het vastgestelde bestemmingsplan Woudtzicht 2, Schipluiden met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp16BG01-va01 ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied

Het bestemmingsplan “Woudtzicht 2 Schipluiden” voorziet in de realisatie van een agrarische schuur voor het hobbymatig houden van dieren, voeropslag en het stallen van landbouwmaterieel ten behoeve van het onderhoud van het land ter plaatse van Woudtzicht 2 in Schipluiden. Er is een bestaande schuur van 720m² aanwezig. Deze wordt gesloopt. De locatie ligt aan de noordwestelijke rand van de gemeente Midden-Delfland tegen de Lier aan.

Het bestemmingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Gras” dat 25 juni 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het geldende bestemmingsplan is het niet mogelijk een schuur te realiseren in de agrarische bestemming.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 27 januari 2017 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op de gemeentelijke website: www.middendelfland.nl > Actueel > stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.bp16BG01-va01.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de termijn van ter inzage ligging tegen het betreffende raadsbesluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorwaarde is wel dat hij een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. In het laatste geval kan alleen beroep worden ingediend tegen de gewijzigde onderdelen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Kim Blom (015) 380 41 99

Schipluiden, 26 januari 2017