Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2017, 4727Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 januari 2017, nr. BZ-2016.901544, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 3 komt de definitie van ‘collectieve activiteit’ te luiden:

Collectieve activiteit:

collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt, gericht op het vinden van potentiële afnemers in de doelmarkt en bevordering van export van Nederlandse producten en diensten, anders dan door middel van factfinding of oriëntatie, georganiseerd door een Nederlandse private partij anders dan in opdracht van of medebekostigd door de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan, in de vorm van:

  • a. een handelsmissie, te weten een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere MKB-ondernemingen naar een buitenlandse markt met individuele en collectieve programmaonderdelen, of

  • b. een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat MKB-ondernemingen met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs;.

B

In paragraaf 5 (vouchers individuele coaching) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de eerste alinea wordt de zinsnede ‘die beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is’ vervangen door: die beschikt over brede internationale expertise die niet enkel is gericht op een land, een regio of werelddeel of een kern van landen.

2. In de tweede alinea, wordt na ‘bewustwordings- en activeringstraject’ ingevoegd: met een land- of regio-onafhankelijke oriëntatie,.

3. In de derde alinea komt het tweede gedachtestreepje te luiden:

  • heeft aantoonbaar ten minste drie jaar praktijkervaring in het uitvoeren van exportactiviteiten binnen een internationaal opererende onderneming.

C

In paragraaf 7 (vouchers kennisverwerving) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na de eerste volzin wordt een volzin ingevoegd, luidend: De voucher is bestemd voor MKB-ondernemingen met internationale ervaring die zich voorafgaand aan de aanvraag hebben georiënteerd op een specifieke buitenlandse markt waarop zij nog niet actief zijn.

2. De zinsnede ‘, het equivalent van circa 40 adviesuren’ vervalt.

3. Aan het slot van de alinea die eindigt met ‘€ 2.500 exclusief btw.’ wordt een volzin toegevoegd, luidend: Dit is vergelijkbaar met ongeveer 40 adviesuren.

ARTIKEL II

Voor subsidieverstrekking in het kader van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen) geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017 een subsidieplafond van:

  • a. € 2.400.000 voor individuele coaching;

  • b. € 1.425.000 voor deelname aan collectieve activiteiten;

  • c. € 900.000 voor kennisverwerving.

ARTIKEL III

De minister verdeelt de beschikbare middelen per categorie, genoemd in artikel 1, in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting. Aanvragen die in 2016 zijn ingediend en waarop voor 1 januari 2017 niet is beslist, gelden als aanvragen voor subsidieverstrekking ten laste van het subsidieplafond, vastgesteld in artikel 1.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen M.C. van den Berg


X Noot
1

Stcrt 48327