Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de marktkoppelingsbeheersfunctie op basis van artikel 9, vijfde lid, van Verordening (EU) 2015/1222 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: 16.0398.53

  • 1. Op 14 april 2016 heeft APX Power B.V. (hierna: APX) de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) verzocht om goedkeuring van het voorstel voor het plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de marktkoppelingsbeheersfunctie (hierna: het voorstel). Op 16 december 2016 heeft de ACM een gewijzigde versie van het voorstel ontvangen. De ACM heeft per 31 december 2016 de aanwijzing als NEMO van APX ingetrokken en tegelijkertijd EPEX Spot SE (hierna: EPEX) als NEMO aangewezen als gevolg van de fusie van APX en EPEX. Door deze fusie zijn de NEMO-taken van APX naar EPEX overgegaan. Op 19 april 2017 heeft de ACM wederom een gewijzigde versie van het voorstel ontvangen.

  • 2. Op basis van artikel 9, tiende lid, van Verordening (EU) 2015/1222 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) beslist de ACM over de goedkeuring hiervan.

  • 3. De ACM heeft het op 19 april 2017 ingediende voorstel goedgekeurd, op basis van artikel 9, vijfde lid, van de CACM Verordening. Het besluit trad in werking op 26 juni 2017. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl). Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

    Autoriteit Consument en Markt

    Postbus 16326

    2500 BH Den Haag

Naar boven