Kennisgeving inzake aanvaarding aanvraagdossier Viking Link, Ministerie van Economische Zaken

NationalGrid en Energinet.dk, respectievelijk de Engelse en de Deense netbeheerder, zijn voornemens om een onderzeese gelijkstroomverbinding aan te leggen.

Op 7 augustus 2017 heeft de Minister van Economische Zaken de vergunningaanvragen voor dit project ontvangen. Op 9 augustus 2017 heeft de Minister van Economische Zaken vastgesteld dat de informatie die nodig is om inhoudelijk op de vergunningaanvragen te kunnen beslissen, aanwezig is.

Doel van Viking Link

NationalGrid en Energinet.dk willen tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met een transportcapaciteit van ca. 1400 MW, met convertorstations bij de aansluitpunten. Deze verbinding zal aan de Engelse zijde aan het Bicker Fen-substation in Lincolnshire worden aangesloten. In Denemarken zal de Viking Link kabel via het Revsing-substation in zuidelijk Jutland op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De beoogde kabelroute loopt door een deel van de Nederlandse Noordzee.

Besluit over benodigde informatie voor vergunningverlening

Het project Viking Link valt onder de Rijkscoördinatieregeling. De Minister van Economische Zaken coördineert de vergunningverlening voor het project. Op het project Viking Link is, naast de RCR, ook Europese regelgeving van toepassing. Dit betekent onder meer dat NationalGrid en Energinet.dk, de vergunningaanvragen voor het project indienen bij de Minister van EZ in plaats van bij de bevoegde gezagen die op deze aanvragen beslissen. De Minister van EZ bepaalt of de informatie die nodig is om op de aanvragen te kunnen beslissen aanwezig is. Na raadpleging van de bevoegde gezagen die op de vergunningaanvragen beslissen, heeft de Minister van EZ op 9 augustus 2017 besloten dat de door TenneT aangeleverde informatie volstaat voor de inhoudelijke besluitvorming over de vergunningaanvragen.

Het is gebleken dat het aanvraagdossier ontvangen op 20 maart 2017 en bekendgemaakt op 13 april 2017 niet compleet was.

Informatie inzien

Het besluit dat de benodigde informatie aanwezig is, kunt u inzien op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat gebeurt hierna?

De ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen zullen naar verwachting na de zomer ter inzage worden gelegd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl en www.viking-link.nl.

Naar boven