Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2017, 46804OverigTerinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Welgelegen gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ‘ontwerpwijzigingsplan Welgelegen’, met ingang van 24 augustus 2017 tot 5 oktober 2017 ter inzage ligt.

 

Het ontwerpwijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemmingen ‘Tuinen’, ‘Water’ en ‘Erven’ naar ‘Woondoeleinden’ voor de realisering van 7 woningen op en ten noorden van de Jachthaven Welgelegen aan de Haarlemmertrekvaart 20 te Oegstgeest, conform artikel 19 lid 2 van het vigerende bestemmingsplan Poelgeest.

 

Het vigerende bestemmingsplan Poelgeest is tot stand gekomen onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), die voor 1 juli 2008 gold. Voor dit bestemmingsplan en voor het wijzigingsplan geldt daarom niet de digitale verplichting die op 1 januari 2010 in werking is getreden. Het plan is dan ook op analoge wijze vormgegeven.

 

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente via www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage. Ook kunnen de stukken gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest op papier worden ingezien.

 

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z-17-103484/ zienswijze ‘Ontwerpwijzigingsplan Welgelegen’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u tijdig een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies.