Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2017, 46624OverigVoorlopige aanwijzing voorkeursrecht in Noordelijk deel Stadshart Hoogezand

Logo Hoogezand-Sappemeer

Burgemeester en wethouders maken bekend op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) dat een aantal percelen voorlopig zijn aangewezen voor het vestigen van voorkeursrecht.

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden willen verkopen, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

De voorlopige aanwijzing betreft percelen in het plangebied van het Noordelijk deel van het Stadshart van Hoogezand en worden kadastraal aangeduid als:

 • a.

  Gemeente Hoogezand, sectie K nummer 6200;

 • b.

  Gemeente Hoogezand, sectie K nummer 7971;

 • c.

  Een deel van het perceel Gemeente Hoogezand, sectie K nummer 3482;

 • d.

  Gemeente Hoogezand, sectie K nummer 3483;

 • e.

  Gemeente Hoogezand, sectie K nummer 4304.

Dit voorlopige aanwijzingsbesluit moet worden opgevolgd door de definitieve aanwijzing door de gemeenteraad. Het is voorgesteld om dit op de agenda te plaatsen van de opiniërende raad van 25 september aanstaande en de besluitvormende raad van 30 oktober 2017.

Ter inzage

De betreffende grondeigenaren hebben afzonderlijk bericht gekregen. Het voorlopige aanwijzingsbesluit met bijbehorende bijlagen (onder andere kadastrale gegevens, kadastrale kaart en lijst van eigenaren) is in te zien in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer, tijdens de openingstijden.

B ezwaar

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit per brief of fax -dus niet per e-mail - bezwaar maken. Dat moet dan binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. U moet het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, de reden waarom u bezwaar maakt en een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt. Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Als het bezwaarschrift in een andere dan een EU-taal is geschreven moet u, als daarom wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is hier een speciale regeling voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u een verzoek om voorlopige voorziening kunt doen is : rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Hieraan zijn kosten verbonden. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.