Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2017, 46512Overige mededelingen aan het wegverkeerZienswijze wijziging bebouwde komgrens Nieuw-Buinen

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn de gemeenteraad voor te stellen de bebouwde komgrens van Nieuw-Buinen te wijzigen. De voorgestelde wijziging houdt verband met realisering van de woonwijk Nieuw-Veenlanden. Een groot deel van de kavels is al uitgegeven en bebouwd en een nieuwe fase is in uitgifte. Het is nodig, dat deze dorpsuitbreiding ingevolge de Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt opgenomen binnen de bebouwde kom met alle daaraan wettelijk gekoppelde regels.

 

Het ontwerp raadsvoorstel en –besluit met tekening kunt u inzien door de bijlagen bij deze publicatie te downloaden. Van woensdag 9 augustus 2017 tot donderdag 7 september 2017 kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de wijziging van de komgrenzen naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. de gemeenteraad. Inlichtingen kunt u krijgen bij de cluster Realisatie, Gert Grooteboer (T. 14 0591)