Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2017, 46283VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het instellen van een 30 kilometerzone op twee delen van de Noordkade

Logo Waddinxveen

1. Aanleiding

Binnenkort wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Noordkade. Onderdeel hiervan is de herinrichting van de weg. De inrichting verandert op de in dit besluit genoemde wegdelen van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg, met bijbehorende maatregelen.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 14 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, in het betrokken besluit tot uitdrukking gebracht.

3. Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan is het gewenst om een 30 kilometer/uur-zone in te stellen op de Noordkade, tussen Noordkade huisnummer 2 en Souburghlaan huisnummer 1 en op de Noordkade tussen de kruising met de Staringlaan en de komgrens.

Aan het besluit tot het instellen van een 30-kilometer/uur-zone op de hierboven beschreven locaties liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

 • de wegcategorisering op de Noordkade op bovengenoemde locaties wordt gewijzigd van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg;

 • deze wijziging vraagt om een wijziging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur;

 • de volgende infrastructurele maatregelen worden genomen die horen bij de wegcategorie erftoegangsweg, waardoor de inrichting van deze kruising past bij de categorie erftoegangsweg en de bijbehorende maximumsnelheid:

  • °

   een plateau gerealiseerd op de kruising van de Noordkade met de Souburghlaan;

  • °

   een plateau wordt gerealiseerd op de Noordkade bij de komgrens;

  • °

   een uitritconstructie wordt gerealiseerd bij de kruising tussen de Noordkade en Staringlaan;

  • °

   overgangen naar een andere snelheid door de herinrichting zijn duidelijk zichtbaar.

In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Belangenafweging

Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb. Het is van belang dat de Noordkade vrij blijft van geparkeerde voertuigen, om zo de doorgang voor hulpdiensten te waarborgen. Dit is van belang voor direct aanwonenden, omwonenden en bezoekers.

De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.

6. Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • Het plaatsen van tweemaal het bord A0130zb en tweemaal het bord A023ze ter hoogte van de huidige wegversmalling op Noordkade nabij de kruising van de Noordkade met de Souburghlaan;

 • Het verwijderen van het bord A0130zb en A023ze op de kruising van de Souburghlaan met de Noordkade;

 • Het verwijderen van het bord A0130zb en A023ze op de kruising van de Oranjelaan en Nesse;

 • Het verwijderen van tweemaal het bord C07 op de kruising van de Oranjelaan en Nesse;

 • Het verwijderen van het bord C07 op de kruising van de Noordkade met de Souburghlaan;

 • Het plaatsen van het bord C07 ter hoogte van de huidige wegversmalling nabij de kruising van de Noordkade met de Souburghlaan, met onderbord OB108;

 • Het verwijderen van het bord B04 met onderbord OB702-2 nabij de kruising van de Noordkade met de Staringlaan;

 • Het verwijderen van het bord B06 nabij de kruising van de Noordkade met de Staringlaan;

 • Het plaatsen van tweemaal het bord A0130zb en tweemaal het bord A0230ze nabij de kruising van de Noordkade met de Staringlaan;

 • Het plaatsen van tweemaal het bord A0130zb en tweemaal het bord A0230ze aan de Noordkade nabij de komgrens;

 • Het verwijderen van het bord A02-50 op de Noordkade nabij de komgrens.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening

Waddinxveen, 27 juli 2017

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,

R. Luimes

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.

  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

 • b.

  afdeling voorlichting ter publicatie;