Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhenenStaatscourant 2017, 4606Ruimtelijke plannenGemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Kerkewijk, Rhenen”

Logo Rhenen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Kerkewijk, Rhenen” in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) als ontwerp ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend Gemeente Rhenen, sectie A nummer 1428, 1429 en 1430. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 3 vrijstaande woningen.

Burgemeester en wethouders maken voorts bekend dat zij het voornemen hebben om ten behoeve van deze locatie op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere waarde vast te stellen ten gevolge van de geluidsbelasting vanwege wegverkeerlawaai. Op deze locatie wordt, ten gevolge van het wegverkeer op de Cuneraweg en de Kerkewijk, de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen van donderdag 26 januari 2017 tot en met woensdag 8 maart 2017 voor een ieder ter inzage.

  • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatienummer NL.IMRO.0340.BPKerkebos-ON01;

  • het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde zijn in PDF-bestanden in te zien via onze website www.rhenen.nl (via zoekterm “ter inzage leggingen”);

  • analoge (papieren) exemplaren van het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde zijn ook in te zien in het Huis van de gemeente Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Marriëlle Cornelisse (aanwezig: ma-di-wo), telefoonnummer 140317 of e-mail marrielle.cornelisse@rhenen.nl.

Zienswijze n

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) omtrent het ontwerpbestemmingsplan aan het college kenbaar maken (postbus 201, 3910 AE RHENEN). Met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere waarde kan een belanghebbende zijn/haar zienswijze(n) kenbaar maken. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact op worden genomen met Marriëlle Cornelisse van het team Economie & Ruimte, telefoonnummer 140317.