Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2017, 45767VergunningenGemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning, Broekgraaf fase 2 project 2.3 en 2.6 te Leerdam

Logo Zuid-Holland

 

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Verleende omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Activiteit: het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan

voor: aanvraag omgevingsvergunning om afwijking van het bestemmingsplan

Locatie: Broekgraaf fase 2 project 2.3 en 2.6 tot realisatie van 41 appartementen, gelegen direct ten noorden van de straat Broekgraaf.

Datum besluit: 31 juli 2017

 

IMRO nummer: NL.IMRO.0545.PBBROEKGRAAFFAS2C-VA01

 

Inzage

 

De stukken kunnen met ingang van 10 augustus 2017 gedurende zes weken worden ingezien in de hal van het Stadskantoor (leeskamer), Dr. Reilinghplein 1 te Leerdam

 

-elke werkdag van 09:00 tot 12:30 uur

-op dinsdag van 09:00 uur tot 12:30 uur en van 16:00 uur tot 19:30 uur

-na telefonische afspraak (tel. 0345 – 63 62 42).

 

Een digitale versie van de vergunning en de ruimtelijke onderbouwing is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gebruikmaken van het planindentificatienummer NL.IMRO.0545.PBBROEKGRAAFFAS2C-VA01

 

Beroep

 

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de beschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd.

 

Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

 

Het beroepschrift moet voorzien zijn van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Voorlopige voorziening

 

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951,3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voorde behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via https://lo-ket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaalprocederen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Openbare kennisgeving

 

Sinds 1 januari 2014 doen wij een kennisgeving van deze beschikking op zoek.officiëlebekendmakingen.nl(zonder www ervoor).

 

Vergunningen en Meldingen, 9 augustus 2017