Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2017, 45664VergunningenKennisgeving MER beoordelingstoets

Logo Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend dat zij een MER-beoordeling hebben uitgevoerd voor:

Omschrijving: ontgronding 21 ha t.b.v. grondverbetering

Aanvrager : gemeente Zeewolde

Locatie : Eilandenrijk A en B en Randzone Polderwijk Noord te Zeewolde

Volgens het Besluit milieueffectrapportage, moet het college vooraf bepalen of voor de beoogde aanvraag een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie heeft het college van gedeputeerde staten van provincie Flevoland op 1 augustus 2017 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Ter inzage

Het besluit is digitaal in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanmeldnotitie en bijbehorende stukken voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Ook kunt u op deze manier een afspraak maken om de stukken in te zien. 

Daarnaast zijn het besluit, de aanmeldnotitie en bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Zeewolde, Raadhuisplein 1. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 036-5229522. 

Bezwaar

Deze beoordeling wordt beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep kunnen instellen tegen het voorbereidingsbesluit, kunnen zij hun bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit t.z.t. kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze zullen dan bij het vaststellen van dat besluit worden betrokken. 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 

Kenmerk: HZ_MER_BT-70781