Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2017, 45491VerkeersbesluitenGemeente Rotterdam - Verkeersbesluit

Logo Rotterdam

 

Kenmerk: 17/002783Corsanummer: AS17/13220

Milieuzone Rotterdam benzine 30 juni 1992 en ouder

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

Overwegende dat,

 • 1*

  Het college bij besluit van 16 november 2015 de “Milieuzone Rotterdam” heeft ingesteld en de “Beleidsregels en het Ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016” heeft vastgesteld;

 • 2*

  Het besluit “Milieuzone Rotterdam” een verkeersbesluit is en ziet op het per 1 januari 2016 instellen van een zonaal uitgevoerde geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, door het plaatsen van C6-borden volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), zoals dit ten tijde van het verkeersbesluit gold. Onder de C6-borden is met onderborden aangegeven voor welke categorieën motorvoertuigen met bijbehorende brandstof en DET deze borden gelden, namelijk in symbool “vrachtauto” met in tekst “Euro III en lager”, in symbolen “personenauto” en “bestelauto” met in tekst “diesel 31 december 2000 en ouder” en “benzine 30 juni 1992 en ouder”. Daarbij is tevens een onderbord met de tekst “Milieuzone” en een “camera” als symbool aangegeven.

 • 3*

  Het college bij besluit van 19 april 2016 de ingediende bezwaren tegen het verkeersbesluit “Milieuzone Rotterdam”, voor zover gericht tegen “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder”, ongegrond heeft verklaard;

 • 4*

  Het college bij besluit van 19 april 2016 de begrenzing van de Milieuzone Rotterdam heeft aangepast naar de in bijlage 1 aangegeven locaties, die in bijlage 2 nader zijn omschreven. De geslotenverklaring is van toepassing op alle straten die gelegen zijn binnen de in bijlage 1 aangegeven locaties. Bijlagen 1 en 2 maken integraal onderdeel uit van het verkeersbesluit.

 • 5*

  De Rechtbank Rotterdam echter in haar uitspraak van 14 juni 2017 heeft geoordeeld dat het verkeersbesluit “Milieuzone Rotterdam” ten aanzien van het onderdeel ”het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” blijk geeft van een zodanig onevenredige belangenafweging dat het college in redelijkheid niet tot dit onderdeel van het bestreden besluit had kunnen komen;

 • 6*

  De Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 14 juni 2017 het verkeersbesluit “Milieuzone Rotterdam” heeft herroepen in de zin dat de zinsnede “benzine 30 juni 1992 en ouder” in zijn geheel en met directe ingang is komen te vervallen en de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam daarbij in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit;

 • 7*

  De categorie motorvoertuig “personen- en bestelauto’s met een benzinemotor van 30 juni 1992 en ouder” daarmee niet langer onderdeel uitmaakt van de “Milieuzone Rotterdam”;

 • 8*

  Het College evenwel van mening is dat het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder noodzakelijk is en daarbij in zijn belangenafweging betrekt dat;

 • 9*

  In de Koersnota Schone lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam 2015-2018, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 mei 2015 (Koersnota) de ambitie is geformuleerd dat Rotterdam een aantrekkelijke stad wil zijn om in te wonen en te werken en daarom een goede milieukwaliteit en gezondheid onontbeerlijk is;

 • 10*

  Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat blootstelling aan NO2 ook een zelfstandige invloed heeft op de gezondheid;

 • 11*

  In de Koersnota maatregelen zijn opgenomen die gericht zijn op het steeds verder terugdringen van de blootstelling aan elementair koolstof (EC) en op het verlagen van de concentraties NO2;

 • 12*

  Uit prognoses van DCMR Milieudienst Rijnmond blijkt dat inzet op verlaging van de concentraties NO2 zinvol is omdat uit de meerjarige gemeten concentratiedaling luchtverontreiniging naar voren komt dat zonder een integrale uitvoering van het pakket aan maatregelen uit de Koersnota naar verwachting pas in 2022 overal in Rotterdam aan de norm voor NO2 voldaan zal worden, hetgeen een negatief effect heeft op de gezondheid van de Rotterdammer;

 • 13*

  Het college zich daarom op het standpunt stelt dat het weren van benzineauto’s van vóór 1992, als onderdeel van het integrale maatregelenpakket uit de Koersnota, in dat kader van groot belang is;

 • 14*

  Uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de Koersnota Schone Lucht en het verkeersbesluit van 16 november 2015 reeds bleek dat de categorie personen- en bestelauto’s rijdend op benzine 30 juni 1992 en ouder een relatief grote bijdrage aan emissies NOx en NO2 concentratie levert;

 • 15*

  De recente evaluatie van de Koersnota ‘Schone lucht’ van 19 april 2017 bevestigt dat het weren van personen- en bestelauto’s rijdend op benzine 30 juni 1992 en ouder een significant positief effect heeft op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Rotterdammers bevordert:

 • 16*

  Uit de evaluatie van de Koersnota ‘Schone lucht’ van 19 april 2017 blijkt dat de afname van de uitstoot van NOx door het verkeer in het milieuzonegebied tussen oktober 2015 en november 2016 12% bedraagt (tabel 3.1) en dat hiervan 22% kan worden toegeschreven aan de categorie personen- en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder;

 • 17*

  Uit de in de in bijlage 4 opgenomen notitie “effect van auto’s op benzine/LPG op de luchtkwaliteit in Rotterdam” van de DCMR Milieudienst Rijnmond van 1 augustus 2017 blijkt dat voornoemde bijdrage van 22% is opgebouwd uit 11% personenauto’s op benzine en 11% personenauto’s op benzine/LPG;

 • 18*

  Uit de in bijlage 4 opgenomen notitie “effect van auto’s op benzine/LPG op de luchtkwaliteit in Rotterdam” van de DCMR Milieudienst Rijnmond van 1 augustus 2017 blijkt dat de bijdrage van het wegverkeer aan de totale concentratie NO2 in het milieuzonegebied tussen oktober 2015 en november 2016 is afgenomen met 10-11%;

 • 19*

  Gezien voorgaande onderbouwing acht het college het derhalve noodzakelijk om de huidige “Milieuzone Rotterdam” qua categorie uit te breiden met personen- en bestelauto’s met benzinemotoren met een Datum eerste Toelating van 30 juni 1992 en ouder;

 • 20*

  Hieraan uitvoering is gegeven door het toevoegen van het onderbord in tekst "benzine 30 juni 1992 en ouder" aan de borden C6z en C6ez als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderborden die ten behoeve van de Milieuzone Rotterdam zijn geplaatst op de in bijlage 1 op de kaart aangegeven locaties, die in bijlage 2 nader zijn omschreven."

 • 21*

  De bewegwijzering/vooraankondigingsborden zoals te zien in bijlage 3 zijn geplaatst op die plekken waar men nog een keuze heeft om de Milieuzone te betreden danwel te negeren;

 • 22*

  De maatregel tot de uitbreiding van de “Milieuzone Rotterdam”, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • 23*

  De belangen van bezitters van personen- en bestelauto’s met een benzinemotor en met een Datum Eerste Toelating van 30 juni 1992 en ouder niet onevenredig worden geschaad;

 • 24*

  Voor deze categorie “de beleidsregels en het Ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016”, zoals vastgesteld bij besluit van 16 november 2015, van toepassing zijn;

 • 25*

  In dat verband van belang is dat op grond van voornoemde beleidsregels op verschillende gronden een ontheffing kan worden verkregen, onder meer wanneer bedrijfseconomische omstandigheden of medische redenen daartoe aanleiding geven;

 • 26*

  Dat de Beleidsregels er tevens in voorzien dat een ontheffing kan worden verkregen op grond van de hardheidsclausule, indien toepassing van de beleidsregels voor één of meerdere belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de Beleidsregels te dienen doelen;

 • 27*

  Daarnaast de zogenaamde “Sloopregeling”, neergelegd in de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto’s 2014, van toepassing is waarmee tot 31 december 2017 subsidie kan worden verkregen bij het laten slopen van een oude vervuilende auto en ook dit bijdraagt aan de verzachting van de maatregel;

 • 28*

  Op grond van de “Nadere regels ombouw personen- en bestelauto’s 2017” ook de mogelijkheid bestaat om onder voorwaarden subsidie te krijgen om (bestel)auto’s te laten ombouwen, zodat deze tóch de Milieuzone in mogen;

 • 29*

  Alles overziend met de uitbreiding van de “Milieuzone Rotterdam” voor de categorie “personen- en bestelauto’s met een benzinemotor van 30 juni 1992 en ouder” het milieubelang en het gezondheidsbelang van de Rotterdammer wordt gediend en dat hiermee de belangen van deze groep autobezitters, mede onder de verzachtende toepassing van de Beleidsregels, de Sloopregeling en de Ombouwregeling, niet onevenredig worden geschaad;

 • 30*

  Het verkeersbesluit dat ziet op de uitbreiding van de “Milieuzone Rotterdam” voor de categorie “personen- en bestelauto’s met een benzinemotor van 30 juni 1992 en ouder” in werking treedt op de dag na publicatie ervan in de Staatscourant;

 • 31*

  In overleg met het Openbaar Ministerie, met betrekking tot de handhaving is besloten dat gedurende 6 weken vanaf de inwerkingtreding van dit verkeersbesluit aan eigenaren die zich met een personen- of bestelauto met benzinemotor met een Datum Eerste Toelating van 30 juni 1992 en ouder in de Milieuzone Rotterdam begeven slechts een waarschuwing te versturen;

 • 32*

  De wegen onder beheer zijn van de gemeente Rotterdam;

 • 33*

  Het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissies Centrum, Noord, Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk, Delfshaven, Charlois en Feijenoord is voorgelegd en dat deze behalve gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek geen gebruik hebben gemaakt van het adviesrecht als bedoeld in artikel 27 Verordening op de gebiedscommissies 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Buitenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd (gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewijzigd).

 • 34*

  De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek positief adviseert;

 • 35*

  In het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam;

 • 36*

  Gelet op artikel 15 lid 1, artikel 18 aanhef en onder d. van de Wvw, het bepaalde in artikel 62 en artikel 67, eerste lid onder c. van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV ’90, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 459 zoals nadien gewijzigd) en artikel 12 sub a. I van het BABW en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

1. “In aanvulling op de “Milieuzone Rotterdam” zoals die op dit moment geldt, tot het instellen van een zonaal uitgevoerde geslotenverklaring voor personen- en bestelauto’s met benzinemotor met een Datum Eerste Toelating van 30 juni 1992 en ouder, door middel het van het onderbord in tekst “benzine 30 juni 1992 en ouder” aan de borden C6z en C6ez als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderborden die ten behoeve van de Milieuzone Rotterdam zijn geplaatst op de in bijlage 1 op de kaart aangegeven locaties, die in bijlage 2 nader zijn omschreven”

2. dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan in de Staatscourant;

3. dit besluit wordt aangehaald als “Milieuzone Rotterdam benzine 30 juni 1992 en ouder”.

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd. Rotterdam, 1 augustus 2017

Namens het college van Burgemeester en Wethoudersde directeur van het cluster Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,

 

S.M. Leijten-Adams

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:- naam en adres van de indiener- datum bezwaarschrift- de gronden van het bezwaar- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.