Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2017, 45265Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning voor de realisatie van vijf recreatiewoningen Trijehûs Grou, op de ‘Kop’ van het voormalig provinciale baggerdepot Trijehûs ten noordoosten van Grou

Logo Leeuwarden

Van donderdag 10 augustus 2017 tot en met donderdag 21 september 2017 ligt de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de realisatie van vijf recreatiewoningen Trijehûs Grou, kadastraal bekend Grouw, sectie C, nummer 2031 (ged.) met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

Het plan voorziet in het realiseren van vijf recreatiewoningen op de ‘Kop’ van het voormalig provinciale baggerdepot Trijehûs ten noordoosten van Grou. De recreatiewoningen worden gerealiseerd naast de locatie van het restaurant. Het verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008’ van de voormalige gemeente Boarnsterhim. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming ‘Recreatie- en horecabedrijven’ met de aanduiding ‘kampeerterrein’. Binnen de kaders van het bestemmingsplan is het mogelijk om 11 stacaravans en een onbeperkt aantal kampeermiddelen (tenten en caravans) te situeren. Het realiseren van vijf recreatiewoningen in plaats van stacaravans en kampeermiddelen is niet toegestaan.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • 1.

  in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • 2.

Beroep

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:

 • 1.

  van vrijdag 11 augustus 2017 tot en met donderdag 21 september 2017;

 • 2.

  als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;

 • 3.

  als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.