Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2017, 44998VerkeersbesluitenVerkeersbesluit uitbreiding regionaal routenetwerk recreatief fietsverkeer

Logo Valkenburg aan de Geul

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Uitbreiding regionaal routenetwerk recreatief fietsverkeer

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit van het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de deelgemeente bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Met het verkeersbesluit wordt het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden beoogd.

Overwegende dat:

 • 1.

  alle wegen en paden genoemd in dit besluit onderdeel uitmaken van het wegennet van gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • 2.

  er een regionaal initiatief is opgestart ter uitbreiding van het routenetwerk voor recreatief fietsverkeer;

 • 3.

  de in dit besluit genoemde wegen en paden onderdeel uitmaken van het routenetwerk voor recreatief fietsverkeer;

 • 4.

  op deze routes menging met gemotoriseerd verkeer voorkomen moet worden t.b.v. de verblijfskwaliteit op de route;

 • 5.

  de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid niet aangetast worden;

 • 6.

  bestemmingsverkeer op het Oostervoetpad is toegestaan vanwege de bereikbaarheid van het adres Oostervoetpad 1;

 • 7.

  dit middels onderborden kenbaar gemaakt wordt;

 •  

 •  

Het is dan ook gewenst om de in bijlage 1 gemarkeerde wegen en paden aan te wijzen als onverplicht fietspad.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps.

Het besluit inclusief bijlage kan binnen 6 weken na dag van bekendmaking ingezien worden op het gemeentehuis van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om de in bijlage 1 aangegeven paden en/of wegen aan te duiden als onverplicht fietspad door middel van het plaatsen van de borden G13, G14 en waar nodig aangevuld met bijbehorende (onder)borden.

Valkenburg 31 juli 2017

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul

Namens deze,

B. Klinkien

Beleidsmedewerker Verkeer en Mobiliteit

Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Gemeente Valkenburg aan de Geul, Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.