Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 44865

Gepubliceerd op 2 augustus 2017 09:00
Inhoudsopgave

Bromfietsers op de rijbaan van de Winschoterweg en Apollolaan

Logo Pekela

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela,

Gelet op:

-de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende :

 • -

  dat eind 1999 de maatregel "Bromfiets op de rijbaan" (hierna te noemen de BOR) landelijk is ingevoerd;

 • -

  dat deze maatregel daarna ook op een aantal provinciale wegen/weggedeelten in de provincie Groningen is toegepast, met name binnen de bebouwde kom;

 • -

  dat de bromfietser van oudsher al rijdt op de rijbaan van een aantal in onze provincie aanwezige erftoegangswegen of gedeelten daarvan, buiten de bebouwde kom, enerzijds vanwege het ontbreken van een aanliggend fietspad, anderzijds omdat de plaats van de bromfietser op de rijbaan gebleven is ondanks dat er later een fietspad is aangelegd.

 • -

  dat het hierbij niet alleen wegen betreft waarvoor een 60 km/uur regime geldt maar ook wegen die ingericht zijn als 60 km/uur en waar de toegestane maximum snelheid 80 km/uur is;

 • -

  dat de maatregel BOR landelijk heeft geresulteerd in een duidelijke afname van het aantal ongevallen waarbij bromfietsers betrokken zijn;

 • -

  dat in de landelijke richtlijnen voor erftoegangswegen is aangegeven, dat in principe de bromfietser ook buiten de bebouwde kom op de rijbaan moet rijden;

 • -

  dat hierbij wordt uitgegaan van een ideale situatie voor wat betreft de inrichting van een weg, waarvoor een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt;

 • -

  dat de provincie Groningen heeft onderzocht op welke provinciale erftoegangswegen de BOR verder kan worden ingevoerd;

 • -

  dat de provincie Groningen op basis van dat onderzoek en na afstemming met diverse gemeenten en de politie tot de conclusie is gekomen dat de maatregel BOR verder invoerd kan worden op alle daarvoor geschikte erftoegangswegen en waarvoor in zijn geheel een 60 km/uur regime geldt;

 • -

  dat de provincie op basis van vorenstaande aangegeven heeft voornemens te zijn op een aantal provinciale erftoegangswegen of gedeelten daarvan, de bromfietser op de rijbaan te laten rijden en in voorkomende gevallen niet meer op het verplichte (brom)fietspad;

 • -

  dat één van die wegen is de N972 tussen Oude Pekela en Winschoten;

 • -

  dat het daarmee voor de hand ligt om ook op de Winschoterweg in Oude Pekela de bromfietser op de rijbaan toe te laten;

 • -

  dat het in dat geval tevens gewenst is ook op het gedeelte van de Apollolaan tussen de Burg. van Weeringstraat en de Winschoterweg de bromfietser op de rijbaan toe te laten;

 • -

  dat door deze maatregelen het algemeen verkeersbelang, de veiligheid op de weg en de bescherming van de weggebruikers op de betreffende weggedeelten wordt gediend;

 • -

  dat de genoemde wegen en fietspaden in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Pekela;

 • -

  dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • -

  dat hierover overleg gevoerd is met de Politie Eenheid Noord Nederland, District Groningen, Team Ondersteuning Ommelanden Midden en Oost;

 • -

  dat zij hierover een positief advies heeft gegeven;

Besluiten:

I Tot het toelaten van de bromfietser op het gedeelte van de Winschoterweg tussen de rotonde bij de aansluiting met de N367 en de aansluiting Apollolaan en de vrijliggende fietspaden naast dit weggedeelte aan te wijzen als fietspad, door:

- vervanging van de huidige verplichte (einde) (brom)fietspadborden (model G12a van

van bijlage I van het RVV 1990) door verplichte (einde) fietspadborden (model G11 van

bijlage I van het RVV 1990);

- zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nr. Vbesluit-07-2017;

II Tot het toelaten van de bromfietser op het gedeelte van de Apollolaan tussen de Burg. Van Weeringstraat en de Winschoterweg en het vrijliggend fietspad, gelegen parallel aan de provinciale weg N367 tussen de Burg. van Weeringstraat en de Winschoterweg, aan te wijzen als fietspad, door:

- vervanging van de huidige verplichte (einde) (brom)fietspadborden (model G12a van

van bijlage I van het RVV 1990) door verplichte (einde) fietspadborden (model G11 van

van bijlage I van het RVV 1990);

- zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nr. Vbesluit-07-2017;

III Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant (zie www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_rubriek/verkeersbesluiten) en het Electronisch Gemeenteblad Pekela (zie www.pekela.nl/internet/elektronisch-gemeenteblad_3955;

IV Een afschrift van dit besluit en de bijbehorende tekening te zenden aan:

- Politie Eenheid Noord Nederland, DROS Infrastructuur, Postbus 107, 9400 AC Assen;

- Eenheid Fysiek van De Kompanjie, team U&O;

- Eenheid Fysiek van de Kompanjie, team O&O.

Oude Pekela, 24 juli 2017

Namens burgemeester en wethouders van Pekela,

J.Terpstra

Waarnemend Concernmanager Dienstverlening

Bezwaar en b eroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken (ingaande op de dag van publicatie van dit besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Pekela, Postbus 2000, 9665 ZM OUDE PEKELA. U kunt ook online bezwaar aantekenen; ga hiervoor naar www.pekela.nl/bezwaar. Let op: hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat daarna nog beroep open.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Voor de behandeling vaneen verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl