Verkeersbesluit 1081792-2017

Logo Gouda

Piet Retiefstraat: instellen eenrichtingsverkeer (gesloten in de richting van de Joubertstraat)

 

Op de Piet Retiefstraat wordt vanaf de Joubertstraat in de richting van Krugerlaan, door middel van bebording, eenrichtingsverkeer ingesteld met een uitzondering voor fietsers en bromfietsers.

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A

 

Overwegende,

 

dat bewoners van de Piet Retiefstraat aangegeven hebben dat zij zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in hun straat;

 

dat dit met name veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer in twee richtingen in combinatie met de geringe breedte van de rijbaan en de aanwezigheid van (brom)fietsverkeer in twee richtingen;

 

dat er gedurende twee weken een verkeerstelling heeft plaatsgevonden op de Piet Retiefstraat teneinde inzicht te krijgen in het verkeersaanbod

 

dat, op basis van de tellingen, bleek dat het aandeel wijkingaand (gemotoriseerd) verkeer aanzienlijk groter is dan het aandeel wijkuitgaand (gemotoriseerd) verkeer: respectievelijk circa 1.350 motorvoertuigen per etmaal versus circa 460 motorvoertuigen per etmaal;

 

dat de verkeerssituatie op de Piet Retiefstraat verbeterd kan worden door het instellen van eenrichtingsverkeer (met uitzondering van fiets- en bromfietsverkeer) in de richting van de Krugerlaan;

 

dat hierdoor een situatie ontstaat die passend is bij de inrichting van de straat.

 

dat verwacht wordt dat door het instellen van eenrichtingsverkeer, de uitgaande verkeersstroom zich meer zal spreiden over de Karnemelksloot, Krugerlaan en Hertzogstraat;

 

dat de omvang van de verkeersstroom zodanig beperkt is dat verwacht wordt dat deze maatregel geen negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid op andere straten in de wijk;

 

dat door het instellen van eenrichtingsverkeer een rustiger verkeersbeeld zal ontstaan, wat de leefbaarheid in de straat ten goede zal komen;

 

dat eenrichtingsverkeer meer ruimte voor het langzame verkeer zal opleveren;

 

dat de Piet Retiefstraat onderdeel is van een 30 km/uur- zone en voorzien is van snelheidsremmende maatregelen, waardoor een toename van de gereden snelheid niet verwacht wordt;

 

dat het derhalve in verband met de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, te weten het waarborgen van verkeersveiligheid en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, noodzakelijk wordt geacht om het in het dictum genoemde besluit te nemen;

 

Overwegende voorts dat deze maatregel betrekking heeft op bij de gemeente in beheer zijnde wegen;

 

dat gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

dat dit ontwerp-verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen van 8 juni tot en met 19 juli 2017;

 

dat er geen zienswijzen zijn ingediend;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op het Mandatenbesluit 2012;

 

BE SLUITEN:

 

door het plaatsen van verkeersborden model C2 en C3 (met onderbord) van Bijlage 1van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Piet Retiefstraat gesloten te verklaren in de richting van de Joubertstraat voor alle verkeer behalve voetgangers en fietsers.

 

 

 

GOUDA, 25 juli 2017

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Beheer openbare ruimte,

 

 

 

 

Ing R.J. van Gool

 

 

Publicatie

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 2 augustus 2017. Een vermelding van het besluit is tevens geplaatst op de gemeentepagina in de Goudse Post. Het besluit ligt na de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Stad.

 

Beroep

Binnen deze termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden tegen het besluit instellen bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

-belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over een ontwerpbesluit;

-belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit;

-belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit.

 

Naar boven