Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichting Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2017, 44009Convenanten

Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, gevestigd te Amsterdam,

en

STICHTING DSI, hierna: DSI, gevestigd te Amsterdam

Overwegende dat:

 • werknemers en andere natuurlijke personen die onder verantwoordelijkheid van Ondernemingen cliënten informeren over financiële instrumenten, gestructureerde deposito’s, beleggingsdiensten of nevendiensten en/of adviseren over financiële instrumenten en gestructureerde deposito’s (hierna: Relevante personen) op grond van artikel 25, eerste lid, MiFID II en de implementatie ervan in de Wft vakbekwaam moeten zijn;

 • de AFM verantwoordelijk is voor het toezicht op de Vakbekwaamheid van Relevante personen;

 • DSI op verzoek van de sector uitvoering geeft aan strikte zelfregulering en zij onder meer tot doel heeft om bij te dragen aan het in stand houden en het verhogen van de kwaliteit van de effectenmarkten in Nederland en het vertrouwen daarin van het beleggend publiek door onder andere het vaststellen en handhaven van een normatief kader met betrekking tot deskundigheid, integriteit en vakbekwaamheid van de in de effectenbranche werkzame natuurlijke personen en de handhaving en bevordering van de goede beroepsuitoefening door deze personen;

 • DSI over de benodigde ervaring en deskundigheid beschikt om te beoordelen welke examens of opleidingen de Relevante personen met succes dienen te behalen om te voldoen aan de Criteria uit de ESMA Richtsnoeren inzake de Vakbekwaamheid van die personen;

 • DSI onder andere diverse categorieën professionals certificeert die werkzaam zijn op de effectenmarkten. Hieronder vallen zowel de Relevante personen als andere categorieën gecertificeerden. Dit convenant heeft uitsluitend betrekking op de certificering van Relevante personen;

 • De AFM certificering van Relevante personen door DSI ondersteunt;

 • DSI een openbaar register houdt ten behoeve van de Relevante personen. Dit Register ziet op de Vakbekwaamheid van de Relevante personen. In het Register wordt informatie opgenomen over de Relevante personen en de Ondernemingen waar deze personen werkzaam zijn;

 • Certificering door DSI betekent dat de Relevante personen aan de voorschriften inzake de Vakbekwaamheid voldoen. DSI kan niet garanderen dat een advies dat wordt gegeven door een gecertificeerd persoon voldoet aan de wettelijke eisen;

 • DSI is een Stichting en werkt tegen kostprijs. DSI is gerechtigd om bij de sector kosten in rekening te brengen voor haar examens ter dekking van de kosten die zij maakt voor het borgen van Vakbekwaamheid als bedoeld in dit Convenant;

 • momenteel een groot deel van de Ondernemingen als deelnemer is aangesloten bij DSI;

 • deze samenwerking tussen de AFM en DSI mede dient om de naleving door Ondernemingen te vergemakkelijken van de voorschriften inzake de Vakbekwaamheid van de Relevante personen;

 • de in dit convenant vastgelegde afspraken en uitgangspunten tot doel hebben een bijdrage te leveren aan het effectief en efficiënt toezicht door de AFM op de naleving van de toepasselijke voorschriften inzake de Vakbekwaamheid van Relevante personen door Ondernemingen; en

 • op de AFM en DSI een wettelijke geheimhoudingsplicht rust en dat de uitwisseling van informatie tussen partijen op grond van dit convenant uitsluitend zal plaatsvinden indien en voor zover de geldende wettelijke geheimhoudingsbepalingen dit toelaten.

Komen de AFM en DSI (hierna ook: partij, of gezamenlijk: partijen) het volgende overeen:

Artikel 1 Definities

In dit convenant wordt verstaan onder:

a) Certificering:

het door DSI inschrijven van Relevante personen in het Register waarmee kan worden aangetoond dat de betreffende persoon voldoet aan de eis van Vakbekwaamheid;

b) Criteria:

de in de ESMA Richtsnoeren onder de punten 17 en 18 opgenomen criteria waaraan Relevante personen dienen te voldoen;

c) ESMA Richtsnoeren:

Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid die de Europese Autoriteit voor effecten en markten op 22 maart 2016 heeft vastgesteld op grond van artikel 25, eerste lid, MiFID II;

d) MiFID II:

EU Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 (richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014);

e) Onderneming:

ondernemingen zoals gedefinieerd in de ESMA Richtsnoeren;

f) Privacy wet- en regelgeving:

de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van de privacy, waaronder in elk geval begrepen op dit ogenblik van kracht zijnde wet- en regelgeving en toekomstige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vallen in ieder geval de Wet bescherming persoonsgegevens en de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene verordening persoonsgegevens);

g) Register:

het door DSI in stand gehouden openbare register waarin gegevens van de Relevante personen zijn opgenomen;

h) Relevante personen:

werknemers en andere natuurlijke personen die onder verantwoordelijkheid van Ondernemingen cliënten informeren over financiële instrumenten, gestructureerde deposito’s, beleggingsdiensten of nevendiensten en/of adviseren over financiële instrumenten en gestructureerde deposito’s en op grond van artikel 25, eerste lid, MiFID II en de implementatie ervan in de Wft vakbekwaam moeten zijn;

i) Vakbekwaamheid:

het beschikken over een passende kwalificatie en passende ervaring als bedoeld in de ESMA Richtsnoeren waarbij minimaal wordt voldaan aan de door DSI geformuleerde eisen op het gebied van kennis, vaardigheden en integriteit;

j) Wft:

Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2 Borging Vakbekwaamheid

 • 1. DSI draagt zorg voor Certificering van de Relevante personen die hebben aangetoond aan de eis van Vakbekwaamheid te voldoen.

 • 2. DSI borgt dat gecertificeerde Relevante personen minimaal voldoen aan de Criteria en beschikken over een passende kwalificatie en ervaring als bedoeld in de ESMA Richtsnoeren.

 • 3. DSI houdt een openbaar register bij waarin de Relevante personen met een Certificering zijn opgenomen. DSI draagt zorg voor het adequaat functioneren van het Register door onder meer het onverwijld in- en uitschrijven van Relevante personen op basis van onder meer aangeleverde informatie door Relevante personen dan wel de Onderneming onder wiens verantwoordelijkheid zij werkzaam zijn (geweest).

 • 4. Onverminderd het derde lid, zorgt DSI ervoor dat zij zich jaarlijks door Ondernemingen laat informeren over de Relevante personen ten behoeve van het actueel houden van het Register.

 • 5. Met een registratie van een Relevante persoon in het Register, toont een Onderneming aan dat de betreffende persoon beschikt over een passende kwalificatie en ervaring als bedoeld in de ESMA Richtsnoeren.

Artikel 3 Accreditatieprocedure DSI

 • 1. DSI zal eindtermen van opleidingen en examens opstellen waarvan het succesvol afgerond hebben als voorwaarde is gesteld voor het verkrijgen van een Certificering.

 • 2. In de eindtermen is beschreven over welke kennis, vaardigheden en integriteitsaspecten een gecertifieerde Relevante persoon dient te beschikken;

 • 3. De eindtermen worden door de DSI Accreditatiecommissie vastgesteld. DSI zal de goedgekeurde eindtermen binnen een maand na vaststelling aan de AFM verstrekken en op haar website publiceren.

 • 4. De DSI Accreditatiecommissie beoordeelt of een opleiding of examen voldoet aan de eindtermen.

 • 5. DSI publiceert op haar website een lijst van opleidingen of examens waarmee Relevante personen een Certificering kunnen verkrijgen.

Artikel 4 Borging kwaliteit DSI

 • 1. DSI zorgt ervoor dat haar bestuur uit minimaal één bestuurslid bestaat, die niet gelieerd is aan een Onderneming of een brancheorganisatie voor Ondernemingen of Relevante personen.

 • 2. DSI informeert de AFM binnen een maand over genomen strategische besluiten die van invloed zijn op de borging van de kwaliteit van de Vakbekwaamheid van de Relevante personen.

 • 3. DSI zorgt ervoor dat de verwerking van de relevante gegevens in het Register juist, volledig en tijdig is. DSI beschikt daarvoor over een deugdelijke administratieve organisatie en maatregelen van interne controle (AO/IC).

 • 4. DSI verstrekt op verzoek van de AFM kosteloos een afschrift van een verklaring van een accountant waaruit het bestaan en de adequate werking van de AO/IC blijkt.

 • 5. De AFM kan op eigen kosten een externe auditor een audit laten uitvoeren naar de kwaliteit van het Register, het functioneren van de AO/IC van DSI, de kwaliteitsborging en de wijze waarop de afspraken uit dit convenant worden nagekomen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 • 1. De AFM neemt de op haar rustende wettelijke geheimhoudingsplicht in acht en zal geen vertrouwelijke gegevens aan DSI verstrekken. De AFM zal uitsluitend de volgende gegevens aan DSI verstrekken:

  • a. gegevens niet herleidbaar tot een individuele (rechts)persoon;

  • b. openbare gegevens uit het register van de AFM;

  • c. overige openbare gegevens.

 • 2. DSI verstrekt de AFM op verzoek kosteloos de volgende informatie:

  • a. het aantal Ondernemingen dat bij haar is aangesloten;

  • b. een overzicht van de bij haar aangesloten Ondernemingen;

  • c. het aantal registraties in het Register uitgesplitst naar de werkzaamheden ‘informeren’ en ‘adviseren’;

  • d. het aantal op verzoek van Relevante personen uitgeschreven registraties;

  • e. een overzicht van het aantal geregistreerde Relevante personen per Onderneming, uitgesplitst naar de werkzaamheden ‘informeren’ en ‘adviseren’;

  • f. een overzicht van de opleidingen die zij gedurende een bepaalde periode heeft geaccrediteerd of afgewezen ten behoeve van de Certificering van Relevante personen.

Artikel 6 Privacy aspecten

Deze samenwerking kan tot gevolg hebben dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt door de bij dit convenant betrokken partijen. Beide partijen zijn verantwoordelijk en dragen zorg voor de naleving van de Privacy wet- en regelgeving.

Artikel 7 Bekostiging

Tussen de partijen vinden geen onderlinge verrekeningen plaats voor de bekostiging van de samenwerking op basis van dit convenant.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 • 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • 2. Bij geschillen in verband met dit convenant of afspraken die daarmee samenhangen, treden de AFM en DSI in overleg.

 • 3. Partijen zullen geheimhouding betrachten omtrent het bestaan, de inhoud, het verloop en de uitkomst van een geschil, tenzij en voor zover zij op basis van een wettelijke verplichting gehouden zijn tot het verstrekken van informatie.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarde

Dit convenant wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de definitieve implementatie van artikel 25, eerste lid, MIFID II in de Nederlandse wet- en regelgeving in de kern niet in overeenstemming is met hetgeen in het concept wijzigingsbesluit ‘Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014’ is opgenomen, zoals dat op 27 maart 2017 ter openbare consultatie is gepubliceerd door het Ministerie van Financiën.

Artikel 10 Looptijd en wijzigingen van het convenant

 • 1. Dit convenant treedt met ingang van 3 januari 2018 in werking en eindigt op 31 december 2022. Behoudens tijdige opzegging zal dit convenant na het einde van de looptijd telkens met twee jaar stilzwijgend worden verlengd.

 • 2. Dit convenant wordt aan de Minister van Financiën gezonden en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 3. Onverminderd lid 1 van dit artikel, kan dit convenant, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden, door partijen schriftelijk worden opgezegd. Een Partij gaat echter niet tot opzegging over zonder eerst te hebben overlegd met de andere Partij.

 • 4. Dit convenant kan alleen met instemming van beide Partijen worden gewijzigd, dan wel worden aangevuld.

 • 5. De zakelijke inhoud van de wijziging of aanvulling wordt aan de Minister van Financiën gezonden en gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Amsterdam, 20 juli 2017

Stichting DSI, namens deze: D. Schoenmaker Bestuursvoorzitter

C. Kielstra Bestuurslid

Stichting Autoriteit Financiële Markten, namens deze: M.W.L. van Vroonhoven Bestuursvoorzitter

G.J. Everts Bestuurslid