Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
het BildtStaatscourant 2017, 43948VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Stasjonsstritte 8, 9047 HL te Minnertsga.

Logo het Bildt

Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, welke dient te worden voorbereid met afdeling 3.4 van de Awb, een omgevingsvergunning te verlenen:

Locatie: Stasjonsstrjitte 8, 9047 HL Minnertsga.

Omschrijving: het oprichten van 5 woningen.

Omgevingsvergunning met de activiteit:

  • -

    Bouwen

  • -

    Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • -

    Uitrit aanleggen of veranderen

Zaaknummer: HB V-2017-042.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 3 augustus 2017 gedurende zes weken bij de afdeling Wonen & Werken op het gemeentehuis aan de van Harenstraat 47 te St.-Annaparochie ter inzage.

Indienen zienswijzen

Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeente het Bildt, postbus 34, 9076 ZN St.-Annaparochie.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Wonen & Werken: de heer O. van der Eems, telefoonnummer 0518-409283. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming.